×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

دادگاههانبایددرهیچ موردی بیشترازصدی دوازده ازمیزان مال الاجاره وغیره درسال نسبت به مدت تاخیررای بدهند


اگرموضوع دعوی به حکمیت ارجاع شودپرداخت حق داوری بعهده طرفین است


چنانچه ضمن تعهدخسارت متصورازعدم انجام تعهدپیش بینی ومعین گردد دراینصورت حقی برای متعهدله جزوجه التزام تعیین شده نخواهدبود


تعیین وجه التزام درقراردادعادی معامله ملک ، مانع ازالزام متعهد به اجرای قراردادوتنظیم سندمعامله نخواهدبود


ورثه رانمیتوان به ادای وجه التزام موردتعهدمتوفی ازتاریخ فوت مورث به بعد محکوم نمود


اگرطرف دعوی دردادگاه استان درخواست کندکه تصدیقی به اوداده شودتا موارداستفاده خود راازاداره گمرک تحصیل دادگاه باید به این موضوع توجه نماید


صادرکننده برات وقبول کننده و ظهرنویسان درمقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارندوحق رجوع هرضامن به مضمون عنه درصورت اداءدین است


اگردرسفته مستنددعوی تصریح شده باشدکه درمقابل جنس صادرگردیده است به ادعای مدعی در مورد تسلیم نشدن جنس باید رسیدگی شود


دارنده سفته درصورت عدم تادیه وپروتست میتواندبه هریک ازصادرکننده وظهرنویس رجوع نمایدوتنظیم قراردادبین صادرکننده سفته وظهرنویس رافع حکم مزبورنخواهدبود


کسی که سفته داده است درمقابل دارنده آن مسئول است واعتراض متعهد،بعنوان پرداخت وجه سفته بظهرنویس وارد نخواهدبود


نوشتن مبلغ به تمام حروف ازشرایط صحت سفته نیست


تسلیم دادخواست جلب ثالث ازطرف مدعی درصورتی است که بخواهد برای جوابگوئی به اعتراض مدعی علیه شخص ثالث راجلب کند


دادخواست جلب ثالث الزاما نبایدبصورت مستقل بوده ویاموجبات جلب درآن تصریح شده باشد


ضمن دادخواست اعتراض برحکم غیابی بدوی یاپژوهشی میتوان شخص ثالثی را جلب نمود


اگرکسی دردادخواست اعتراض برحکم غیابی جلب ثالث راخواستار شود ، امتناع دادگاه ازرسیدگی نسبت به دادخواست جلب مستندقانونی ندارد


تقدیم دادخواست جلب ثالث تاسه روزبعدازرسیدگی دردادرسی های اختصاری ممکن است


شخص ثالث مجلوب علیه محسوب است واصولابعدازفوت اوبایدطبق مقررات مربوط به فوت مدعی علیه ،اقدام شود


ثبت صلحنامه اعم ازاینکه صلح راسایاتوسط وکیل واقع شده باشداجباری است


فسخ اجاره مشمول مواد 46 و 47 قانون ثبت اسنادنیست


اگرخوانده اقراربفروش ملک به خواهان درمقابل مبلغی کرده وتنظیم سندرا راموکول به صدورتصدیق انحصاروراثت دانسته باشداستدلال دادگاه بربی حقی خواهان ازنظرعدم تنظیم سندرسمی صحیح نخواهدبود