×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

اقرارداخل درعقودومعاملات مذکوردرمواد46و47قانون ثبت نیست تامشمول ماده 48آن قانون باشد


مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد،ناظربه تعهدنمی باشد


مستفادازماده 46قانون ثبت اسناداین است که سندی که درزمینه معامله بطور غیررسمی تنظیم شده باشداعتبارنداردومعامله باطلاق خودشامل رهن هم هست


نسبت به معاملات اموال منقول قانونا الزامی به تنظیم انتقال نامه رسمی نیست


اگرموضوع سندمدرک دعوی ضمانت باشدبرطبق مواد46و47قانون ثبت اسناد تنظیم این قبیل اسناددردفاترثبت الزامی است


اگرطرفین درقبال صلح دعاوی خودتعهداتی بمنظورسازش درمقابل یکدیگر نموده ومبلغی بعنوان وجه التزام تخلف ازتعهدات تعیین نماینداین صلحنامه بایدثبت شده ویاطبق ماده 629قانون آئین دادرسی مدنی تنظیم گردد


اجاره اموال منقول مشمول ماده 46 قانون ثبت نیست


قرارداد عادی بین اشخاص را برای خرید و فروش کالا ، نمی توان در ردیف شرکت هائی قراردادکه در قانون تجارت تعریف شده و ثبت شرکتنامه آنها در دفاتر اسناد رسمی الزامی گردیده است


اگرخوانده به وقوع اجاره اقرار نماید دادگاه نمی تواند اجاره نامه مستند را نپذیرد


درصورتی که خوانده دردادگاه به صدورسندعادی ازناحیه خوداقرارکنداستناد دادگاه به مواد47و48قانون ثبت اسنادبرعلیه خواهان مجوزی ندارد


اگرکسی که استنادبه تقسیم نامه عادی نموده


اگرمدرک دعوی اجاره نامه عادی بوده وخوانده هم منکراصل موضوع باشد


تقاضای مربوط به الزام خوانده به اجرای تعهددایربرحضوردردفتراسنادرسمی برای انتقال دادن ملکی که قبلافروخته شده است ،منافاتی با مواد 47 و 48 قانون ثبت ندارد


برطبق ماده 48قانون ثبت اسناد،اسنادمربوط به صلح منافع اموال غیرمنقول درصورتی که ثبت نشده باشند،قابل پذیرفتن نیست


اگرتنظیم وصیتنامه وتحقق حبس ملکی ،قبل ازتشکیل دفتررسمی درمحل باشد، دراین صورت امضاءوقبول ورثه که قائم مقام مورث هستنددرورقه وصیت نامه درتاریخ موخرمشمول ماده 47قانون ثبت نیست تابه ثبت رسیدن قبولی ورثه الزامی باشد


اطلاق ماده 47 قانون ثبت شامل مزارعه نامه نیز می باشد


اگرمدرک دعوی شرکت نامه عادی باشد،وبه استنادآن عین وجهی که به عنوان سرمایه درنظرگرفته شده باخسارات مربوطه باشد،ترتیب اثردادن به مدرک مزبوربی اشکال است


صلحنامه تنظیمی توسط داورانی که حق مصالحه دارندمشمول ماده 47 قانون ثبت اسناددایربرالزام ثبت رسمی صلحنامه نیست


مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد منصرف ازموردی است که بر اثر اعتراف ضمنی طرف واعتراف صریح وکیل اوصدور صلحنامه ازمشارالیه دردادگاه ثابت گردد


اگربنائی باصاحب زمینی قراردادی منعقدسازدکه عمارتی درآنجابسازد این قرارداد مشمول ثبت اجباری اسنادنیست