×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

طبق ماده 5 قانون تصفیه محاسبه میان ایران وآلمان مورخ 1315پرداختهائی که واردکنندگان اجناس ایرانی به آلمان طبق ماده 3می نمایند مبرا کننده دین است


دعوی تهاتر و احتساب درمقابل وجهی که مدعی مطالبه می کند دفاع محسوب است ومحتاج به تقدیم دادخواست متقابل نمی باشد


دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست


دادگاه نمی تواند بدون ذکر دلیل خسارت طرفین رایکسان تصورکرده وبه حصول تهاترقائل گردد


دادگاه نباید بدون رسیدگی ادعای تهاتر را رد نماید


منظورازاتحادزمان متحد بودن تاریخ مدیونیت طرفین نیست بلکه منظوراتحاد زمان تادیه دین است


دادگاه در ادعای بدرفتاری باید با اخذتوضیحات ازگواهان اندازه وطرزسلوک شوهررامعین وروشن نموده وسپس رای مقتضی صادرکند


داشتن حق اختیارمکان که به زن درنکاحنامه داده می شودمنافی باتمکین وی از شوهرش نیست تابتوانداورادرمنزلی که سکونت اختیارکرده راه ندهد


سکونت زن درمنزلی که خوداوتعیین نمایدملازمه باعدم تمکین اونخواهدداشت


اگربه موجب نوشته ای مقررشودکه هرگاه مادرشوهرمنزل راتاروز مشخصی تخلیه نکرداختیارمکان بازوجه خواهد بود دراین صورت نمی توان بدون رسیدگی قضائی نشوززوجه رامسلم دانست


اگر به موجب نکاحنامه حق اختیارمکان برای زوجه مقررگردیده باشدبااین صورت دعوای تمکین دایرتقاضای بازگشت مشارالیهابه منزلی که خوداو اختیارنکرده ،بی مورداست


اگردرنکاحنامه شرط شده باشدکه تامدت سی سال اختیارمکان مطلقابازوجه است اطلاق شرط مذکورشامل اختیارخانه معین نیزخواهدبود


در قرارداد مقاطعه انقضاء مدت موجب سلب مسئولیت و رافع تعهد متعهد نمی شود


اگر مثلا برحسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین راتادیه کند حق مطالبه دارد


وارث ملزم نیستند دین مورث راازمحل معینی اداءکند


مرتهن دراستیفاءطلب خوداز قیمت رهن برهرطلبکاری رجحان دارد


اثبات اینکه متوفی درحین الفوت دارای ترکه بوده است قانونا بعهده خواهان است


محیل مدیون محال له است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود


مقصودازحق تقدم دولت درماده 19 قانون متمم بودجه سال 1313نسبت به اموال طلق مدیون است نه مالی که مقیدوعینا متعلق حق دیگران است


پرداخت دین قبل از موعد هم ممکن است