×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

استفاده از مدارک در نزد ادارت دولتی


اگر طرف دعوی برای اثبات اینکه دروقفنامه علاوه براسن بودن اصلحیت وارشدیت هم شرط تولیت قرارداده شده درخواست اعطای تصدیق کند که رونوشت وقفنامه راازاداره اوقاف گرفته به دادگاه تسلیم کنددادگاه نبایدازدادن تصدیق خودداری نماید


خودداری دادگاه ازاعطای تصدیق برای اصحاب دعوی جهت اخذموارد استفاده ازپرونده ثبتی ازموجبات نقض حکم بشمارمیروند


درموردی که تصرف مداخله خوانده درمحل نزاع به موجب قراردادوبارضایت خواهان باشددعوای تصرف عدوانی نیست


ازحکم دادگاه شهرستان که نسبت به شکایت ازدادسرادرموردتصرف عدوانی صادرشده می توان درخواست رسیدگی فرجامی کرد


هرگاه دادسرادرموردشکایت تصرف عدوانی قرارعدم صلاحیت صادرکنداین نظریه قابل پژوهش نخواهدبود


احکام صادردر موضوعات تصرفات عدوانی قابل فرجام نیست وبالتبع قرارعدم صلاحیت نیز قابل فرجام نخواهدبود


اگرحکم به رفع مزاحمت ازطرف بخشدارصادرشده باشدمرجع شکایت پژوهشی دادگاه بخش بوده ودادگاه شهرستان نیست


اگردادستان به اداره ژندارمری که درخارج ازشهرسمت نمایندگی ازطرف دادسرای محل رادارددستوررسیدگی دهدوتوسط ژاندرمری رفع تصرف بشود واین امرموردتصدیق دادسراواقع شوداین رای قابل پژوهش دردادگاه خواهد بود


اگردرموضوع دعوای تصرف عدوانی دادسراحکم به رفع تصرف ندهداین رای قابل پژوهش نخواهدبود


احکام صادره ازدادسرادرمورد تصرف عدوانی فقط قابل پژوهش است بنابراین اگرقراررددعوی ثالث ضمن حکم پژوهشی براثرحکم دادسراصادرگرددچنین قراری قابل فرجام نیست


قانون طرزجلوگیری ازتصرف عدوانی قانون خاصی است وقابل اعتراض بودن احکام موضوع این قانون تابع همان قانون است ومشمول مقررات مربوط به دادگاههای عمومی نیست


حکم بررددعوی تصرف عدوانی قابل پژوهش نیست


دردعوی تصرف عدوانی اگرخوانده ،مالکیت وتصرف استقلالی راازخودنفی کند


اگر ورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی مبنی براین باشدکه خوانده نخستین گماشته اوبوده این دعوی بلامانع است


ورود شخص ثالث دردعوی تصرف عدوانی بی اشکال است


برحسب اصول وقواعدمسلم ،طرف دعوای تصرف عدوانی بایدبرمشروعیت تصرف خوددرملک غیردلیل اقامه کند


دردعوای رفع تصرف عدوانی ،صرف سرپرست بودن خوانده وتصویب دادستان بر تصرف دراموال صغیر،مجوزتصرف خوانده نخواهدبود


دردعوی مزاحمت ،مدعی بایدثابت نمایدکه مورددعوی لااقل یک سال بدون مزاحمت دراختیاراوبوده ویکسال نیزازتاریخ ایجادمزاحمت نگذشته است


دعوی تصرف عدوانی از مستاجر بر موجر قابل استماع نیست