×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

اگردررای داوران تعیین محکوم به نشده باشدصدوراجرائیه برای وصول محکوم به غیرقانونی است


وجه التزام تاخیر در تسلیم مبیع ، قابل مطالبه است


خسارت تاخیردرانجام تعهدقابل مطالبه بوده بنحوی که عنوان خسارت از خسارت نباشد


پژوهش تبعی فرع برپژوهش اصلی است و بایدظرف ده روزپس ازوصول دادخواست ضمن پاسخگوئی به دادخواست مطرح شود


تشخیص تحقق یاعدم تحقق بیع ،باتوجه به مندرجات نوشته ابرازی ،بادادگاه است


در بیع فاسد ، غرامت اعم است از اجوری که مشتری در مقابل مالک اصلی ماخوذ می گردد و سایرخساراتی که وارد شده است


طرح دعوی به استنادنظریه داوراشکالی نداشته وحکم قضیه محکوم بهاراندارد


متقاضی ثبت درصورت ابطال دادخواست ،یکمرتبه دیگرمی توانددادخواست خودراتجدیدنماید


دعوی بعضی ازمدیران تصفیه به استردادوجه برداشت شده ازحسابجاری آنان که این حساب ارتباطی به شرکت درحال تصفیه نداشته باشدمسموع نیست


دردعوی اعتراض به ثبت ،دادگاه بایدبه حدودمعرفی شده املاک توجه دقیق نموده وایرادهای رای منقوض رابرطرف نمایدودرغیراینصورت موجب نقض رای است


تادیه مال الاجاره موقوفه به متصدی ماذون ازطرف اوقاف محل که سمت وی ذایل شده باشد ، در ایام بعد ازسلب سمت ، ذمه مستاجر را در پرداخت اجاره بها ، ذایل نمیکند


ابطال سندمعامله ،بالملازمه ابطال سندمالکیت ملک راکه به اتکاسند معامله صادرشده است دربرداشته ومنافاتی بامواد22و24قانون ثبت ندارد


اگرطرفین درتحقق تخلف اختلاف داشته باشند،وجه التزام مندرج درسند رسمی باصدوراجرائیه غیرقابل مطالبه بوده ومستلزم رسیدگی قضایی است


اگردرمورداجاره سکونت شخص مستاجر مناط اعتبارنباشد،صدوراجرائیه وتخلیه آن بلامانع است هرچندشخص دیگری درآن ساکن باشد


چنانچه متعهد درخارج از موعد اجاره بها را به صندوق سپرده باشد ، فسخ بقیه مدت اجاره و تخلیه بلامانع است


سندرسمی اجاره که درحاشیه آن با نوشته عادی طرفین منفسخ شده است ، غیرقابل صدوراجرائیه برای تخلیه مورداجاره است


اگرمفادسندرسمی نقل ذمه به ذمه نبوده بلکه متضمن حق رجوع موجربه هریک از تعهدکنندگان سندبرای مطالبه اجاره بهاباشد،دراینصورت صدوراجرائیه به تنهائی برعلیه مستاجربلامانع است


دادگاه نمیتواندازاقرارخوانده بدون ذکردلیل بطلان آن ،صرفنظرنماید


بااختلاف درتشخیص میزان هزینه تعمیرات مورداجاره ،دادگاه نظرکارشناس رابایدجلب نماید


مرجع قبول دادخواست تجدیدنظراحکام محاکم شرعی داگاه ارجاع کننده قرار ویادادگاهی است که مرجع رسیدگی استینافی به این قرارمیباشد