×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

احکام دادگاههانسبت به قائم مقام اصحاب دعوی معتبربوده وازاین جهت اعتبارامرمختومه رادارند


دعاوی مربوط به املاک منتزع ازوزارت دارائی به وزارت کشاورزی باید برعلیه منتقل الیه مطرح شودودعوی متوجه وزارت دارائی نیست


انکار و تردید نسبت به سند،بایددراولین جلسه دادرسی بعمل آید


دادگاه دررسیدگی به اختلاف طرفین باید به تعهدهریک ازطرفین سندتوجه نموده وتعهدات هرطرف راموردلحوق حکم قراردهد


دعوی افرازملکی که موضوع حکم ابطال ثبت قرارگرفته است مسموع است و وبایدازطرف دادگاه موردترتیب اثرقرارگیرد


حکم اعسارحضوری محسوب میشود


تاموقعی که خانه مدعی اعساردررهن میباشد،صرف داشتن چنین خانه ای مانع ازقبول دعوی اعساروی نیست


تقدیم دادخواست به وسیله تلگراف تجویزگردیده ولذااعتراض به حکم غیابی ازطریق تلگراف نیزقانونی است


الزام به انجام تعهد - جبران ضرروزیان مادی و معنوی ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی - تجاوز از حدود خواسته


هیئت حل اختلاف نمیتواندبه بخشنامه استنادنمایدودرغیراینصورت رای هیات مذکورنقض میشود


شکایت مستاجر دایر به تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجرت المثل مستلزم رسیدگی قضائی بوده و هیات حل اختلاف نمیتواند دستور اجرای سندرسمی را در این زمینه باطل اعلام نماید


چنانچه متعهدموردمعامله رادرموعد مقرردرسندرسمی به متعهدله تحویل ندهد،متعهدله میتواندتقاضای صدوراجرائیه نماید


دراجرای سندرسمی رسیدگی به اظهارات مستاجردایر به توافق باموجر برای میزان مال الاجاره ازتاریخ انقضای مدت اجاره ،محتاج رسیدگی قضائی است لذادستورهیات حل اختلاف دایربرصحت اجراغیرقانونی است


دراجرای اسنادرسمی ،صلاحیت هیات حل اختلاف ،رسیدگی به صحت وعدم صحت دستوراجرامیباشدودرسایرمواردموضوع ازطریق مرجع قضائی بایدرسیدگی شود


بردن کسی رابه منزل وتهیه مخارج او،ظاهردرتبرع نیست


اتباع دادگاه به تشخیص اداره ثبت راجع به تصرف مالکانه باید مستند به دلیل باشد


دردعوی تصرف عدوانی خواهان بایدثابت کندکه مورددعوی قبل ازخارج شدن ملک ازتصرف او،دست کم یکسال درتصرف اوبوده است


گواهی گواهان دایربرتصرفات متقاضی ثبت ،معتبراست


رددادخواست اعتراض برثبت به این عنوان که خارج ازموعدقانونی بوده درصورتی است که این عنوان محرزومسلم باشدودرغیراین صورت موجبی برای رد دادخواست نیست


برای قبول درخواست اعاده دادرسی دایربرکتمان سند،دادگاه لازم است درمورداثبات کتمان سند توسط طرف دعوی ،رسیدگی نماید