×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

صدورحکم درموضوعی که موردادعانبوده است موجب نقض حکم است


ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی ازتاریخ ابلاغ به موکل است مگراینکه این اختیاردروکالت نامه وکیل تصریح شده باشد


ادعای اشتباه در پرداخت و درخواست استردادآن باید مستند به دلیل باشد


صدوراجرائیه وقتی صحیح است که مدلول سندثبت شده دردفتراسنادرسمی صریح بوده وبدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد


زوجه میتوانددرصورت عدم امکان الزام زوج به انفاق ،درخواست طلاق نماید


باانقضای مدت اجاره ،عقداجاره برطرف میشود ودراین صورت حق تخلیه برای مالک بوجودمیایدوعدم تصریح این موضوع درسندمانع ازصدوراجرائیه نیست


چنانچه موجرزمین بیاض رابرای احداث سینمابه مستاجراجاره داده باشد بدون اینکه مقداری برای بناتعیین شده باشددراینصورت ادعای تعدی وتفریط درمورداجاره مسموع نیست


وجودقبوض اقساطی درید مستاجردلیل بربرائت وی ازپرداخت اجاره بها میباشد


ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر به ملکی است که مطابق با قانون در دفتراملاک به ثبت رسیده وهمچنین انتقالی است که موافق با قانون انجام گرفته است


پس ازثبت ملک وصدورسندمالکیت بنام کسی دیگرهیچ دعوائی نسبت به چنین ملکی مسموع نخواهدبودواین حکم شامل موردی نیزمیشودکه ملک از طریق اجرای ثبت به غیرواگذارشده باشد


وجه التزام تخلیه وتحویل موردمعامله موضوع سندرسمی قابل مطالبه است هرچندهرچندکه تخلیه ازطرف اجرای ثبت برای تسریع درانجام تعهدباشد


بانکول حواله ازطرف محال علیه وعدم تحقق حواله ،موردی برای مطالبه وجه موردحواله ازمحال علیه وجودندارد


چکی که ازطرف تاجرصادرشده است دارای مرورزمان پنج ساله است ودرصورت شمول مرورزمان وجودچک دردست دارنده آن ظهوردراستفاده بلاجهت صادر کننده چک ازوجه آن داردوبه این علت میتوان مطالبه وجه آن رانمود


مطالبه وجه چک ازظهرنویس نیزممکن است هرچنداعتراض ( پروتست ) نشده باشد وگواهی عدم پرداخت بانکی کافی است


چنانچه ثمن معامله توسط شخصی غیرازخریداروبوسیله چک به فروشنده تحویل شده باشد،شخص غیرنمیتواندبعلت عدم انجام معامله وجه چک را مستردنمایدزیراسمت وصلاحیتی دراین موردندارد


فروش موردثلث دائم ،اعم ازاینکه موصی یاوصی معین نموده باشنددرغیر فرض خرابی آن جایزنیست وابطال معامله آن بدون اشکال است


درصورت اختلاف دراشاعه وافرازملکی ،دادگاه بایدبه دلایل رسیدگی نماید وصرف اقرارسایرمالکین مبنی براشاعه ملک ،تاثیری درحق مدعی افراز ندارد


ثبت شرکتنامه الزامی است ودرغیراینصورت غیرقابل ترتیب اثراست


ثبت قراردادراجع به منافع مال غیرمنقول مشمول مواد 47و48 قانون ثبت اسنادواملاک نیست


حفرچاه درملک اشتراکی مجازبوده وتصرف عدوانی محسوب نمیشود