×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

شخصی که بوکالت ازدیگری قراردادی رامنعقدنموده ودراین قرارداد وجه التزام برای متخلف درنظرگرفته شده است مطالبه چنین وجه التزامی فقط برای ذینفع ممکن است وبه نفع همان وکیل قابل وصول نیست


درموردی که برای ادای دین متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی و ورثه خواهدبود


منظورازاولادذکور،فرزندان پسرصلبی موصی واعقاب ذکورآنان نبوده وشامل فرزندان ذکورکه بلاواسطه یامع الواسطه ازبطن دخترموصی باشندنیزمیشود بدین معنی که اولاذکورشامل اولادذکوراناث هم میگردد


معدنی که قبلا به اجاره داده شده باشد،اقامه دعوی و تقاضای پروانه اکتشاف بعنوان غیرمکشوفه بودن آن مجوز قانونی ندارد


اگر ازحفر چاهی در مجاورت قناتی خسارتی به قنات وارد شود در اینصورت عامل باید از حفر چاه منع شود ، هرچندکه محل حفرچاه ملک وی باشد


دادگاه محل تنظیم سند،صلاحیت رسیدگی به اختلاف ناشی ازسندرادارد


اعتراض نسبت به رای داورمحدودبه مدت معین ولزوم تشریفات خاص مربوط به تقدیم دادخواست نیست


استماع گواهی گواهان برای احراز مبنای اقرار مستند به سندرسمی ، بلامانع است


اظهارنظرداورکه برخلاف سندموضوع داوری صورت گرفته باشد،اعتبارندارد


خسارت ناشی ازعدم اجرای تعهد،که بطورمطلق موردقبول متعهد قرارگرفته است قابل مطالبه است وعلت خارجی دراین موردبی تاثیراست


درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهد لاحق تعلق نخواهدگرفت مگر آنکه بالصراحه ازناحیه طرفین معامله شرط شده باشد


دررسیدگی پس ازنقض ،شعبه مرجوع الیهامی بایست نظردیوان کشورراملحوظ نماید


بارددعوی اصلی ،موجبی برای رسیدگی به دعوی طاری یاجلب ثالث وجود ندارد - دعوی افرازبایدبطرفیت تمام افرادذینفع بایدمطرح شود


رای دادگاه شهرستان درمقام رسیدگی پژوهشی


درصورت بروزاختلاف ،امضاءکننده سندبایدطرف دعوی قرارگیرندوادعای امضای سند بنمایندگی ازطرف شخص حقوقی مستلزم ارائه دلیل است


صدوراجرائیه برای سندشرطی که وجه آن قبلا بموجب حکم دادگاه پرداخت شده است برخلاف مقررات میباشد


رئیس دارائی وقت جهرم که خارج ازحدوداجازه واختیاررقبه ای رابه اشخاص بخصوصی واگذارنموده است


بعد از تعدیل یا افراز سهام مال مشاع و در صورت عدم تراضی بین شرکاء، دادگاه حصص آنها را بقید قرعه تعیین مینماید


ورودشخص ثالث درمرحله پژوهشی که مستلزم اظهارحق مستقلی نباشدبلامانع است


تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است وادعای وقفیت برای ثبت چنین ملکی مستلزم ارائه دلیل است ،هرچندموردتصرف درقریه ای باشدکه آن قریه موقوفه باشد