×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تقاضای اعاده دادرسی بایدنسبت به دوحکم مغایرصادرازدادگاه استان یک حوزه استینافی بعمل آیدوصدوریک حکم ویک قرارازموجبات اعاده دادرسی نیست ومبدااعاده دادرسی ابلاغ آخرین حکم است


شخصی که درسند رسمی حسن انجام تعهدات پیمانکاری راقبول نموده و متعهدشده است خسارات ناشی ازپیمان رابه کارفرمابپردازد،این تعهد منطبق باعقدضمان نیست


ادامه تصرف مستاجر بعد از فسخ یا انقضاء مدت ، به رضا یا عدم رضای مالک باشد ، اجرت المثل زمان مزبور ، به میزان اجرت المسمی خواهدبود


ادعای امانی بودن وجه برای استردادآن ، مستلزم اثبات است


درموردی که وکالتنامه وکیل فاقدتمبرمالیاتی باشددراینصورت ازطرف دفتر دیوان اخطارپنج روزه ارسال ودرصورت عدم رفع نقص دادخواست ردمیشود


تغییرموضوع وقف ویااخراج موقوف علیهم ازطرف واقف ،امکان پذیرنیست


یدفعلی حاکم بریدسابق است یعنی تصرف فعلی بعنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولوثابت شودازاعتبارساقط نمی کند،مگردرصورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف ،محرزگرددکه منشاءتصرف فعلی مالکانه غصب بوده است


مرورزمان ازلحاظ مدت تابع عنوان دعوی است واگردعوی خواهان بعنوان مالکیت نسبت به ملک بیع شرطی اقامه شودتابع قاعده مرورزمان اموال غیر منقول است


واژگون شدن وسیله حمل ونقل براثرسیلاب ،رافع مسئولیت متصدی حمل و نقل است ،زیراامین درصورتی مسئول است که تعدی وتفریط نموده باشد


مسئولیت کسرونقصان محمولات درجریان حمل ونقل ،متوجه متصدی حمل ونقل است ولومباشرحمل ونقل شخص دیگری باشد


تسلیم نگردیدن نسخ کافی دادخواست ازطرف فرجامخواه درمدت مقرربرای رفع نقص موجب رددادخواست خواهدبودودفترتکلیفی درتهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی وپیوستهای قانونی آن ندارد


حکم حجربرای اشخاص ذینفعی که دررسیدگی دخالت داشته اند قابل فرجام نیست ولی برای معترضین بعنوان اشخاص ثالث قابل فرجام است


قیم ازتصمیم دادگاه راجع به عزل خود فقط میتواندپژوهش بخواهدواعتراض به این تصمیم بعنوان غیابی بودن موجه نیست


دعاوی مشمول قانون توسعه معابردرصلاحیت هیئت حل اختلاف شهرداری است


دادگاههای دادگستری درباب رسیدگی به درخواست تخلیه درمواردی که مشمول مقررات آئین نامه قانون اختیارات دکترمیلیسپومی باشدصلاحیت ندارد


هیئت تعدیل مال الاجاره هامرجع منحصری برای رسیدگی به دعاوی تخلیه و میزان مال الاجاره هامیباشد


رسیدگی به دعوی نسب که دراعتراض برتصدیق حصروراثت صورت میگیرددر صلاحیت دادگاه بخش است


دعاوی اشخاص ودولت - دادنامه قطعی


دعاوی اشخاص ودولت


مناط درصلاحیت دادگاه به رسیدگی دعوی خسارات چه ازبابت تاخیرتادیه و وچه ازبابت حق الوکاله وکیل وهزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوی اصلی می باشد