×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

درخواست افرازدرصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد جزء صلاحیت نسبی دادگاه بخش است


اعتراض اشخاص ثالث به عملیات اجرائی مالیاتی دایربرادعای مالکیت ، درصلاحیت مرجع قضائی بوده وفقط اختلاف مودی بادارائی درصلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است


عنوان اشتباه درآگهی مزایده ثبتی ،ازاموریست که رسیدگی به آن درصلاحیت اداره ثبت بوده وخارج ازصلاحیت دادگاه شهرستان است


اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است ،صلح باطل است ، لیکن صدوردستورموقت دایربرمنع دخالت مصالح درموردصلح بمنزله منتفی شدن موضوع صلح نیست


دادگاه دررسیدگی وصدوررای به مندرجات سندبایددقت کافی بنماید


درصورت شرط نشدن ملائت مدیون درسندمعامله مربوطبه صلح اعسارمشارالیها موجب بطلان صلح یاحصول حق خیارفسخ برای انتقال گیرنده نمی شود


در صورتی که در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد ، اصل صلح باطل است


استنباط دادگاه (مفادصلحنامه )


دعوی علیه شرکت نسبی درحقیقت دعوی برعلیه شرکای شرکت بوده وشرکای مزبوربعنوان شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره راندارند


عدم نفوذ در معامله ای که به قصدفرارازدین واقع شده ناظربه صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث درنظردادگاه معلوم بوده ومحقق شودبه منظورفرارازتادیه دین اقدام به معامله نموده است


اگر شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته باشد چنین شرکتی خارج ازحدود قانون نمیباشدهرچندکه فعالیت شرکت تولیدنوشابه های الکلی باشد


معامله صغیر،غیرنافذبوده وباطل نمیباشد


دارنده سفته برای اینکه بتواند ازحق تضامنی استفاده کند باید در ظرف (سه ماه و یا شش ماه) از تاریخ واخواست اقامه دعوی نماید


حق الزحمه دلال برمبنای ثمن معامله تعیین میگرددوکثرت وقلت مبلغ معامله واینکه دلال دارای دفتربوده باشدیانه تاثیری درموضوع ندارد


دعوی الزام به انجام تعهد(تنظیم سندرسمی )دعوی مالی وقابل تقویم بوده وبراساس نصاب قابل رسیدگی دردادگاه صلاحیتداراست


باعدم تحقق حواله ذمه مدیون ازدینی که به داین داشته است ،بری نمیشود


ماده 650 قانون آئین دادرسی مدنی شامل مطلق داوریهااعم ازداوری در اختلافات زوجین وغیره میباشد


تفنن دادگاه درنوشتن حکم وصورت جلسه به زبان محلی برخلاف اصل مسلم دادرسی است وموجب نقض دادنامه است


ماده 362 قانون امورحسبی که تاریخا موخر برتصویب قانون انحصار وراثت وراثت است درمقام دستور رسیدگی به اعتراض بردرخواست انحصاروراثت می باشد و اشعاری به سقوط اعتراض درصورت عدم تعقیب معترض درمدت دوماه ندارد


بموجب ماده 360قانون امورحسبی علاوه برورثه متوفی ،سایراشخاص ذینفع هم می توانندتصدیق انحصاروراثت تحصیل کنندوجمله اشخاص ذینفع مذکور دراین ماده اختصاص به موردمتوفای بلاوراث ندارد