×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

طبق ماده 362قانون امورحسبی که حکم دادگاه راقابل پژوهش دانسته است احکام صادره درموردتقاضای انحصاروراثت غیابی وقابل اعتراض نخواهند بود


درموردتصدیق انحصاروراثت دادگاه بخش صالح است هرچندانتساب متقاضی انحصاروراثت به متوفی تکذیب شده باشد


درصورتی که اطراف دعوی قضیه رااصلاح کنند دراین گونه موارددادگاه مکلف است ختم دادرسی رادر پرونده قیدوگزارش اصلاحی آن راصادرکندونبایددادخواست تصحیح نسبت به گزارش اصلاحی راقبول نماید


باتشکیل هیئت تعدیل مال الاجاره رسیدگی به امرتخلیه خارج ازصلاحیت ذاتی دادگاههای دادگستری است


مطالبه تخلیه ازاعیان مرهونه ومستاجره وامثال آن بادادگاه بخش است


دعوای تخلیه یدمشمول مقررات آئین نامه تعدیل مال الاجاره میباشدورسیدگی بموضوع درصلاحیت دادگاه نیست


اگردرقرارتحقیق محلی قیدگرددکه اجرای قراردرمحل موردنزاع بعمل آید آیددادگاه نمی تواندبه استناداینکه (تحقیقات درمحل مزبورمقدورنیست ) تحقیقات رادرمحل دیگرانجام دهد


عدم معرفی گواه درمرحله بدوی موجب رددرخواست تحقیق محلی که درمرحله پژوهشی تجدیدشده نخواهدبود


رسیدگی به دلیل جدیددرمرحله پژوهشی مانعی نداردودادگاه پژوهشی باید به تقاضای تحقیق محلی ترتیب اثربدهد


دادگاه پژوهشی نمی تواندبه استناداینکه درمرحله بدوی ازگواهان تحقیقات بعمل آمده ،به تقاضای تحقیق محلی ترتیب اثرندهد


اگر پس ازصدورحکم غیابی پژوهشی محکوم علیه نسبت به آن حکم اعتراض نموده وضمنادرخواست تحقیقات محلی کرده باشددادگاه نباید(به استناد اینکه دررسیدگی پژوهشی تحقیقات محلی ازعداددلائل خارج شده )درخواست را ردکند


اگرخواهان نسبت به عملیات اجرائی اعتراض نماید که ازآب


درصورتی که دردادگاه استان یک طرف یاطرفین برای اثبات یادفاع ازامری به اطلاع اهل محل تمسک جویند دادگاه موافق ماده 118 قانون آزمایش می بایدبه تقاضای مزبوررسیدگی نمایدزیرارسیدگی بدلایل طرفین برای دادگاه الزامی است


اگرتحقیقات محلی به وسیله مدیردفتردادگاه اجراشده باشدحکم نقض خواهدشد


استدلال دادگاه ( به اینکه با وجود قباله رسمی نمی توان خلاف آن باگواهی ثابت کرد)درست نخواهدبود


اگرطرف دعوی اثبات فقدان اصل وقفنامه رامستندبه اطلاع مطلعین محلی نماید دادگاه بایستی به این تقاضاترتیب اثربدهد


اگر وکیل پژوهشخواه دردادخواست ولایحه پژوهشی تقاضای تحقیق محلی راتجدیدنمایدودرجلسه محاکمه نیزحاضربرای پرداخت هزینه آن وهزینه فرستادن پرونده به محل بشود،دادگاه مکلف است به تقاضاترتیباثر بدهد


اگرمستندخواهان برای اثبات دعوی خود،معاینه وتحقیق ازاهل محل باشد ترتیب اثرندادن به درخواست مذکورموجب نقض حکم خواهدبود


عدم حضورطرفین مانع ازاجرای تحقیق محلی نیست


دادگاه باید تقاضای تحقیق محلی را که ازطرف خوانده برای اثبات عدم تصرف خود در عین مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره مطرح میشود بپذیرد