×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

دلیلی براینکه امرعدمی بطورکلی قابل تحقیق ورسیدگی نباشدموجودنیست و ممکن است شهادت مطلعین مشتمل برامروجودی باشد


درخواست تحقیق محلی برای اثبات تصرفات بعنوان موقوفه وبالنتیجه عمل به وقف وتحقق و قفیت قابل قبول است زیراتصرف داخل درعقودو ایقاعات وتعهدات نیست تانتوان آن راباشهادت شهوداثبات نمود


اگرپژوهشخواه دردادخواست پژوهشی خودبرای اثبات بی اساس بودن نظریه کارشناس تقاضای تحقیق محلی نمایددادگاه نمی تواندبدون ذکردلیل قانونی تقاضای مزبوررانپذیرد


خواهان می تواندبرای اثبات تخلف طرف وحقانیت خوددرمطالبه وجه التزام تقاضای تحقیق محلی نمایدودادگاه نبایدبدون ذکرعلت درخواست اوراردکند


اگر درمرحله بدوی قرارتحقیق محلی صادرشده باشد ودرآن قید شده باشدکه (برای اثبات مراتب ادعائیه خواهان قرارمزبورصادرمی گردد)بااین ترتیب احتیاجی به تکرارعلت درخواست مزبوردردادگاه پژوهشی نیست


منظورازدرآمدبدهکار که اقساط بدهی باملاحظه آن مقررشود،درآمدفعلی و تحقیقی است ودرآمدفرضی موثردرمقام نیست


اگرمدعی اعسارحاضرشودبدهی خودرابه اقساط بپردازدصدورحکم به قبول اعساراوبطوراطلاق صحیح نخواهدبود


اگر شغل دلال مخصوص به معاملات بین کسبه جزء باشد دلال مزبور نیز ملحق به کسبه جزء است


اصولا تعیین مبلغ برای تعیین هزینه دادرسی وصلاحیت دادگاه لازم نیست


مواد 20 و 21 قانون اعساربرای حصراقامه دعوی اعساربه مواردمحکوم به وبرگهای اجرائی اسنادلازم الاجرای ثبت اسنادومنع ازرسیدگی به ادعای اعسار درغیراین مواردنیست


اعسارامری حادث است و لذا مشمول اصل اعتبارامرمختومه نیست


معسرمی توانددرتمام مراحل مربوط به همان دعوی ازحکم اعساراستفاده نماید


ماده 4 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت شامل دعاوی که ازدادرسی و اجرای احکام دادگاههای دادگستری ناشی می شودازقبیل اعسارازهزینه دادرسی وعشریه اجرانبوده ومنصرف ازاینگونه دعاوی است


ماده 6 قانون اعسار ناظر به موردی است که دعوی اعسارازهزینه محاکمه نسبت به قیمتی که مدعی دردادخواست معین نموده است باشدو وشامل موردی که بهای خواسته دراثنای جریان دادرسی ازطرف دادگاه تشخیص شودنخواهدبود


دعوی اعسارمشمول اصل اعتبارامرمختومه نبوده واین دعوی قابل تجدید است


مرجع رسیدگی بدعوی اعساردرموردمحکوم به دادگاهی است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی نموده است ودعوی اعسارازمحکوم به دردادگاهی طرح میشود که اجرائیه ازآن دادگاه صادرشده است


حکمی که سابقا براعسارکسی صادرشده دلیل اعسارفعلی اوتلقی نمی شود


رسیدگی برای اعسارنسبت به هزینه دادرسی ومحکوم به وعشریه اجرائی با دادگاه اصلی است که صلاحیت رسیدگی بدعوی رادارد


اگرمدعی اعسارپیشنهادنمایدکه قدرت تادیه دین خودرابه اقساط دارد درچنین صورتی صدورحکم اعساربدون تعیین اقساط والزام به تادیه آن بر خلاف ماده 27قانون اعسارخواهدبود


داشتن مال ازطرف مدعی اعسارباعدم قدرت وی برفروش آن مال ،دلیل تمکن مدعی اعسارنیست