×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

از حکم رد اعسار از هزینه دادرسی نمی توان فرجام خواست


صادرنشدن اجرائیه ازمرجع صلاحیتدارموجب قانونی برای رددعوی اعسار نیست


اگرطرف مدعی اعساربرای اثبات ملائت مدعی ازدادگاه درخواست تصدیق کند درانصورت دادگاه بایدبه این درخواست توجه بکند


پرداخت دوبرابرهزینه دادرسی مربوط به موردی است که حکم به رداعسارمدعی داده شودوشامل موردی که دادخواست اعسارازلحاظ تاجربودن مدعی پذیرفته نشودنخواهدبود


برطبق قسمت ب ماده 27قانون اعسارصدورحکم به دوبرابرهزینه دادرسی ،ناظر به موردی است که حکم به رداعسارمدعی صادرشود وشامل موردی که دادخواست اوابطال گردیده باشدنخواهدبود


اگر درخصوص همان ورقه اجرائیه ای که مدعی اعسارفعلادعوی اعسارمینمایدسابقا ادعای اوردشده باشددیگرتجدیدهمان دعوی موردنخواهدداشت


حکم حضوری و غیابی در دعوی اعسار


صرف رهن بودن خانه کسی ،موجب اعساراونخواهدبود


اگرمدعی اعسارتاجربودن خودراانکارنمایدومعلوم نباشدکه واقعاتاجر یاکسبه جزءبوده است دادگاه باید نسبت به این قسمت رسیدگی نموده و سپس رای مقتضی صادرکند


درصورتی که مدعی درزمان تقدیم دادخواست اعسارتاجرنباشد،سابقه تجارت اوومربوط بودن دین بعمل تجاری ،موجب رددادخواست اعسارنخواهدبود


به صرف اینکه یک شرکت تجاری قراردادی رابادیگری منعقدنموده ولی شغل معمولی خودراتجارت قرارنداده باشد،آن شخص تاجرمحسوب نشده ومجاز تسلیم دادخواست اعساراست


نمیتوان درخواست اعسار مدعی را ازلحاظ اینکه خریدهای مهمی انجام داده وتاجرشناخته می شود رد نمود


تاجری که از تادیه قروض تجارتی معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد


اگرکسی قبلا تاجر بوده ولی تجارت او فعلا از بین رفته و مالی نداشته باشد و عرفا نتوان او را تاجرگفت دراینصورت قبول دادخواست اعسار از چنین شخصی منطبق با مقررات است


حکم دادگاه برای فصل خصومت است و باید منجزو مطلق باشدهرچند موضوع حکم از تعهدات موجل و مشروط باشد


اگرکسی مقداری منات رایج به دیگری مدیون باشدحکم به پرداخت همان منات موردنداردزیرافعلا منات رایجی موجودنیست وبایستی حکم به پرداخت بهای آن در تاریخ استحقاق صادرکرد


درموردعقدانقطاع ،درصورت بذل مدت اطلاع دادن به منقطعه لازم نخواهدبود


زن و شوهر می توانند هر شرطی راکه مخالف مقتضای عقدنباشدضمن العقدیاضمن عقدلازم دیگری بنماید


شق 1 ماده 7قانون محاکم شرع دعوی اختلاف دراصل نکاح وزوجیت رابطورمطلق اعم ازاینکه این اختلاف بین زوجه باشخص زوج یاورثه زوج باشددرصلاحیت محکمه شرع قرارداده است


اگرمردی ادعا کند که عقد نکاح درحین عده وفات شوهرسابق زن اوبوده و باطل است ومدعی باشدکه دخول هم واقع نشده وحق مطالبه مهرالمسمی رانداشته