×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

درصورتی که قراراصالت سندی دردادگاه دیگری قبلا صادرشده باشد دادگاه می تواند (درصورت نبودن دلیل دیگری براصالت سندغیرازآنچه در قراردادگاه سابق ذکرشده ) ادله مزبورراغیرکافی وبی اعتباردانسته ومجددا قراررسیدگی صادرننماید


دادگاه نمی تواندپس ازصدورقراراصالت سندمدرک ادعا(بدون اینکه وضعیت سابق تغییرکندمجوزی برای عدول ازقرارسابق باشد)قراراصالت راملغی و سندرابی اعتباربداند


درصورتی که مقصود منتسب الیه ازتصدیق نمودن مهرذیل سنداین باشدکه مهرتوسط دیگری به ورقه زده شده دادگاه به این موضوع باید رسیدگی نماید


چگونگی رسیدگی به اعتبار سند


صدور حکم برائت نسبت به جعل سندی دردادگاه کیفری بعلت عدم کفایت دلایل مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به موضوع نیست


اصیل بودن سندی ازنظردادگاه بدوی بااصیل بودن آن درنظردادگاه پژوهشی ملازمه ندارد


یکی ازطرق رسیدگی به اعتبارسند،تحقیق ازمطلعین است


قبول دلائل جدیددرمرحله پژوهشی مانع قانونی ندارد


صرف صدورقرارمنع تعقیب نسبت به کسی که سندموردادعای جعلیت راابراز نموده بوده مثبت اصالت وصحت انتساب آن نیست


دادگاه نمی توانددرموردسندی که تکذیب شده قراررسیدگی صادرنمایدوبعدا بدون رسیدگی به آن مبادرت به اصداررای نهائی کند


عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت واعتبارآن نخواهدبود


تطبیق امضاهای مسلم الصدور


مطالبه رویت اصول اسناد


خواستن اوراق استنادی اصحاب دعوی ازادارات دولتی حق قانونی اصحاب دعوی است ودادگاه باید به آن ترتیب اثربدهد


مهرهای منسوب به قضات ، درذیل احکام دادگاههای دادگستری ،ممکن است اساس تطبیق قرارگیرد


اگر نسبت به مهر منتسب در سند ابرازی تکذیب شود دادگاه نباید بدون تحقیق از اشخاص معرفی شده و به استناد قانون شهادت وامارات تقاضای مزبوررابی تاثیر بداند


در جائی که مقصود تطبیق مفاد سند با اسناد دیگر است باید اسنادی را انتخاب کردکه صحت آنها ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد


برگهای احضار و اخطار را نمیتوان به استنادگواهی مامور، جزء اسناد رسمی برای اساس تطبیق قرارداد


امتناع ازحضوربرای استکتاب وقتی ممکن است از قرائن اصالت شمرده شودکه نویسنده سندخودراخوانده معرفی شده وبرای استکتاب دعوت گرددنه شخصی خارج ازدعوی


درصورتی که مستنددعوی موردتکذیب خوانده قرارگیردتطبیق مهراو بامهر یکی ازاخطاریه ها،کافی برای قراردادن اساس تطبیق نیست