×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

اگرسندی که ازطرف خواهان ابرازشده موردتکذیب خوانده قرارگیرددراین صورت دادگاه بایدبه اصالت آن رسیدگی کندواثبات اصالت آن درمرجع دیگرکه بطرفیت خوانده نبوده است مانع ازرسیدگی نیست


اگرشخصی سنددارای خط یامهریاامضای منتسب بخود راانکارنمایدوقرار صحت چنین سندی صادرگردددراین صورت انکارکننده به تادیه جریمه محکوم محکوم می شودواگرسندمنتسب بطرف دعوی نباشد،شامل این حکم نخواهدبود


اگرعمده دلیل دادگاه بر وقفیت رقبه ای رونوشت وقفنامه و تقسیم نامه ای باشد (که اصول آن ارائه نگردیده است ) حکم مزبورقانونی نخواهدبود


شق 1ماده 393 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به تطبیق مفادسنداست نه تطبیق مهر


تکذیب ادعائی ملازمه باتکذیب مستندآن ادعاندارد


چگونگی قرار اصالت صلحنامه ای که دراثرتحقیق ازیکنفرگواه که ورقه مزبور راتسجیل کرده صادر شده است


استناد دادگاه پژوهشی به قراراصالت صادرازدادگاه بدوی معتبر نیست و به اعتراض باید رسیدگی نماید


کسی که سند منتسب به اونباشد می تواندتردیدکند و منافاتی با تکدیب و انکار ندارد


در رسیدگی پژوهشی ابراز دلائل جدید منعی ندارد و تکذیب نسبت به برات دررسیدگی بدوی مانع از رسیدگی به دعوی پرداخت وجه برات دررسیدگی پژوهشی نخواهدبود


صدور قرار ابطال دادخواست درجائی است که ابرازکننده اصل سند مدعی باشد نه مدعی علیه


استناددادگاه استان به ورقه ای که اصالت آن درمرحله بدوی موافق اصول ومقررات مربوط ثابت شده است صحیح میباشد


اگرخواهان برای اثبات اصالت مدرک دعوی که موردتکذیب واقع شده بوده تطبیق مهرآن راباامهارمسلم الصدورخوانده درپرونده های دیگری که معرفی نموده خواستارگردددادگاه بایدبه این درخواست توجه بکند


درصورتی که مهرورقه ای ،موردتکذیب طرف باشدچنین مهری نبایداساس تطبیق قرارگیرد


دادگاه پژوهشی نمی تواند نسبت به سند دفاعی طرف که برای حصول موضوع تعهد ارائه داده بوده از رسیدگی خودداری نماید


استنباط وتشخیص دادگاه دراصالت سند موردانکارمیتواند مناط اعتبارآن برای تطبیق سنددیگرواقع شود


اگروکیل خواهان دررسیدگی پژوهشی تلویحاتطبیق اثرانگشت خوانده رابااثرانگشت ذیل سندمدرکیه درخواست نماید،دادگاه بایستی به این درخواست توجه نماید


اگر بر اثرتکذیب شدن ازسند،رسیدگی بصحت واصالت آن شده باشد پس از آن دعوای جعل نیز قابل رسیدگی است


با انجام پل گذاری شخص متوفی پل گذار سمت فرزند حقیقی متوفی راخواهد داشت


ماده 49 آئین نامه زردشتیان حاکی ازاختیاری بودن عمل پل گذاری است


فرزندخواندگی ازجمله موارداحوال شخصیه است ولی تصحیح شناسنامه تابع مقررات عمومی است