×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تعهدمندرج درعقدنامه اقلیت مذهبی که غیرازمهریه باشدازجمله موارد احوال شخصیه نیست


رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه شامل کسانی که ازمذهب سابق خودعدول کرده و شعیه شده اند نخواهد بود


اصولا به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجرای احکام طبق مقررات عمومی رسیدگی بعمل میآید


شروع به رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است


واگذاری مال بازداشت شده به طلبکاردرهمه حال حال محتاج به مزایده نخواهدبود


اجرت المثل در حکم خسارت است


منظور طرفین تراضی فقط برای چند روز میباشد نه چند سال


مطالبه اجرت المثل متفرع برمالکیت منفعت است


لزوم پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی ناظربه موردی است که با توافق طرفین ازعین مستاجره استیفاءمنفعت بشود


دادگاه نمی تواندبدون ذکردلیل مقداراجرت المثل راتعیین کند


وظیفه ای که برای اداره مال الاجاره توسط بازرس مقررشده است راجع به مستاجرین اطاق نشین می باشد، ودرسایرمحلهاصلاحیت ندارد


درموردیکه اجاره و استجاره صحیحا واقع شده ومستاجرذیحق درتصرف عین و منافع باشدبهرکس که مزاحم این حق بشودیامنافع را استیفاء یا اتلاف کرده باشد،حق رجوع دارد


تاثیرشرط تادیه اجرت المثل به میزان مال الاجاره نسبت به موجر ویا جانشین اوتاوقتی است که مشارالیه به دخالت مستاجردرعین مستاجره رضایت داشته ودرخواست تخلیه نکرده باشد


اگر موجر بعلت تاخیر شدن اقساط ، قراداد اجاره را فسخ نموده باشد از موقع فسخ تا آخر مدت اجاره مستحق اجرت المسمی نخواهدبود و فقط حق مطالبه خسارت تاخیر خواهد داشت


بند ز ماده 2 آئین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب 1324ناظربه موردی است که طبق آئین نامه میزان مال الاجاره معین شده باشد


شرط مندرج دراجاره نامه ها به اینکه ( اجرت المثل پس ازانقضای مدت اجاره معادل اجرت المسمی خواهدبود) به نفع موجر بوده


اگرمستاجرتعهدپرداخت مالیات راکه اصولابعهده مالک است بنمایدولی به واسطه تخلف مستاجرازتعهدخود،دولت مالیات راازموجربگیرددراین صورت مطالبه وجه ماخوذی ازمستاجربی اشکال است


به محض وقوع عقداجاره ذمه مستاجربه مال الاجاره مشغول می شود


اگرمستاجرقبل ازحلول موعدپرداخت مال الاجاره به اداره ثبت اسنادمراجعه نمایدتاوجه رادرصندوق تودیع کندولی بعلت پیوست نبودن قرارداداجاره اداره مزبورازگرفتن آن خودداری کندعذرتاخیردرپرداخت موجه شناخته می شود


فسخ اجاره مشمول مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد نیست