×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

قرارداداجاره ای که ازطریق مقامات قانونی وبه قائم مقامی موجرتنظیم میشودازهرجهت دارای اثرقانونی است ودادگاه نمیتواندتحقق شرط فسخ را بدون اثرقضائی دانسته وازرسیدگی امتناع کند


ادعای حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن - لزوم طرح دعوی برای اثبات حق بطرفیت مالک و ومستاجر هر دو


مستاجر می تواندبدون شرط شدن دراجاره نامه هم بعنوان تحویل نشدن مورداجاره فسخ اجاره ،استردادمال الاجاره رابخواهد


متقاضی ثبت باید حقوق عینه ازقبیل حق انتفاع ، ارتفاق ، ارتهان راکه درملک مورد تقاضای ثبت وجود داردقیدنماید و نیازی به قیدحقوق استیجاری که ازحقوق عینیه نمیباشد، نیست


شرط شدن تعمیرات برعهده موجر دلالت برمجازبودن مستاجردرتعمیرات ندارد


اگرمستاجراول منعی دراجاره دادن مورداجاره به دیگری نداشته باشدفسخ اجاره اول ،مستلزم انفساخ اجاره دوم نخواهدبود


عین مستاجره اگر در اثناء مدت از قابلیت انتفاع افتاده باشد از آن زمان به بعد اجاره منفسخ میگردد


ادعای حق برعین و منفعت عین مستاجره باید بطرفیت موجر و مستاجرهر دو صورت گیرد


ماده 169قانون آئین دادرسی مدنی ناظربه ابطال دادخواست خواهان یعنی مدعی بدوی است نه معترض


درقراری که دادگاه بدوی از لحاظ عدم تعقیب دعوی درمدت زائدبریک سال صادرمی کنداحتیاج به تعیین جلسه ورسیدگی به عذرموجه مدعی ،نخواهدداشت


اگردادرسی دادگاه به پایان رسیده باشدووقت مجددفقط به انتظارنتیجه صلح طرفین دعوی باشددراینصورت موجبی برای ابطال دادخواست نخواهد بود


ابطال دادخواست درمرحله پژوهشی مجوزقانونی ندارد


تعیین شعبه مرجع رسیدگی دراخطاریه دادگاه الزامی است ولذاابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضوردردادگاه مجازنخواهدبود


اگرلایحه خواهان حاکی ازاسقاط حضورودرخواست تعیین کارشناس بوده باشد، دراین صورت ابطال دادخواست بعلت عدم حضوردرجلسه دادگاه صحیح نمیباشد


دردعوی اعتراض برثبت ،پس ازابطال دادخواست ، معترض می تواند برای یک دفعه ودرمدت ده روزپس ازابلاغ قراردادخواست خودراتجدیدنماید


درغیرمورداعتراض برثبت اصولاتجدیددادخواست مانع قانونی ندارد


ابطال دادخواست درصورت عدم حضورمدعی منحصربه مرحله بدوی است وشامل مرحله پژوهشی نمیباشد


اگرمدعی درجلسه دادرسی حاضرنشود،دادگاه مکلف به صدورقرارابطال دادخواست است هرچندکه مدعی باپست لایحه ارسال ولی این لایحه بدادگاه نرسیده باشد


درمورددعاوی ناشی ازثبت ،امکان تجدیددادخواست دراثرابطال آن ،منحصر بموردماده 19قانون ثبت است


مواردتجدیددادخواست اعتراض برثبت درماده 19قانون ثبت وتبصره ذیل معین شده ونمی توان سایرمواردراکه دادخواست به علل قانونی دیگرابطال می شودمشمول ماده مزبوروتبصره آن نمود