×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

اگرهویت گواهانی که امرابلاغ درحضورآنهاانجام شده است محرزنباشد،در اینصورت گواهی آنهاغیرقابل ترتیب اثراست


در موارد شبهه درتحقق ابلاغ ،تنهاتصدیق مامور ابلاغ برای احرازآن کافی نیست


ابلاغ به رعیت بدون داشتن سمت قانونی برای اخطار شونده موثر نیست


تصدیق مامورابلاغ که درحدودمقررات قانونی امرابلاغ راانجام داده باشد، مادامیکه خلاف آن محرزنگرددمعتبراست


اگرتشریفات ابلاغ حکم رعایت نشده باشد دراینصورت دادگاه آنراابطال مینماید


اگراخطاررفع نقص بدون حضورپاسبان یاامنیه یادونفرگواه بعمل آمده باشد چنین ابلاغی منشاءاثرقانونی نخواهدبود


اخطاررفع نقص دادخواست ،ازتاریخ ابلاغ بوکیل موثرمیباشدوابلاغ بموکل اثری ندارد


اگردادخواست راوکیل دادگستری بوکالت ازموکل تسلیم کرده باشددراینصورت اخطاررفع نقص نیزبایدبوکیل ابلاغ وارسال شود


صرف اقدام قیم ووصی درعدم استرداداموال صغیرویاموردوصایت ،موجب تعقیب کیفری نیست وازمواردصدورقراراناطه است


اگروکالت وکیل مخصوص بعمل خاصی باشد تجاوز وتخطی ازآن جایز جایز نبوده و نبایستی دادگاه آن را منشاءاثری قراردهد


تشخیص حدوداختیارات وکیل ازعبارت وکالت نامه بنظرمحکمه است


وظیفه عضو علی البدل دادگاه است که قبل ازتصدی جلسه محاکمه از سابقه موضوع استحضارکامل یافته تاازتجدیدجلسه خودداری شود


تقریر وصیت یا قیمومتی که متکی به سندرسمی وتعیین شخصی که به استنادوصیت نامه رسمی مدعی وصایت بوده خارج ازوظیفه دادستان وتخلف است


پذیرفتن وصیت نامه عادی بدون امضاء بصرف شهادت چند نفر به صحت آن تخلف است


ایراد بر دادستان به اینکه وصیت نامه عادی متوفی راپذیرفته وعیال او را در تمام اموراو مداخله داده است ،وارد نیست


چنانچه طرفین دعوی باهمدیگرمصالحه نموده وتقاضای عدم تعقیب پرونده رانموده باشند،صرف این درخواست بمنزله درخواست صدورگزارش اصلاحی نیست


خواستن مقوم از دادسرا برای تقویم مال توقیف شده جهت مزایده برای وصول حقوق دولت (عشریه ) تخلف نیست


ارسال اجرائیه توسط شخصی که سمت رسمی نداشته برای ابلاغ به مدعی علیه


توقیف تاجر بعلت تاخیر در تسلیم عرضحال توقف


حکم توقف تاجربدون تعیین جلسه رسیدگی صادرمیگردد