×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

صدورحکم توقف تاجر نیازی به رسیدگی و مطالبه دلیل توقف ندارد


چنانچه اقدام به صدور قرارتامین و صدور حکم و ورقه اجرائیه قبل ازتقدیم عرضحال توقف مدعی علی علیه بوده باشدممکن است دادگاه عملیات اجرائی رامتوقف نکند


شرط عدم نقل و انتقال حق عبورازملکی که مالک آن برای ملک مجاور قائل شده است معتبراست


گزارش مدیردفتردادگاه درخصوص عدم رفع نقص ازدادخواست کافی برای رددادخواست است


چنانچه دراخطاررفع نقص به مهلت قانونی تصریح نشده بلکه اکتفاء به ذکرماده قانونی بشود،دراینصورت اخطارمعتبراست


رفع نواقص عرضحال از حیث تمبر به عهده مدیر دفتر بوده و مسئولیت آن به حاکم دادگاتوجه نخواهدیافت


دادخواست مربوط به امورتجارتی نیزمستثنی ازسایردادخواستهانیست


چنانچه خواهان بعدازاخطاررفع نقص دفتردادگاه ،ازدادخواست بطور کامل رفع نقص ننمایددراینصورت صدورقراررددادخواست بلااشکال است


ابلاغ حکم غیابی درزمان استعفای وکیل موثرنبوده وابلاغ به خود موکل بایدصورت گیرد


چنانچه خواهان پس ازصدوراخطاریه دادگاه هزینه های موردنظر دادگاه رانپردازد،این اقدام مجوزصدورقراررددادخواست نمیگردد


ایرادبردادگاه ازجهت به جریان انداختن عرضحال ازجهت بلادلیل بودن آن وتجدیدجلسه دادگاه برای ارائه دلیل ازسوی خواهان بعلت نقش مدیردفتردرجریان دادخواست ،واردنیست


به جریان انداختن عرضحال ناقص ازحیث عدم ذکرادله تخلف محسوب است


امین صلحی که صلاحیتش محدود به دعاوی تا پانصدهزار ریال بوده و دعوای بیش ازآن راپذیرفته است متخلف محسوب میگردد


درصورت اختلاف طرفین دعوی دراصل نکاح وایراد به صلاحیت محکمه دادگاه بایستی قراری بررد یاقبول ایرادمزبورصادربنمایدودرغیر متخلف محسوب است


دردعوی مدعیه دایربرمطالبه مهرالمسمی که دادگاه ازنظرعدم احراز اصالت ورقه نکاحیه قراررجوع به مهریه اقارب واقران وامثال رابرای تعیین مهرالمثل داده ،متخلف محسوب میگردد


مهلت اعتراض برثبت تاسه ماه پس ازانقضاءاولین آگهی مربوط به تقاضای ثبت ملک است


قرارهای نهائی غیرقابل تغییرازطرف دادگاه هستندولی عدول ازقرار های اعدای ازجمله قرارارجاع به کارشناس دراثبات اصالت سند بلامانع است


هیچ محکمه نمی تواندقرارخود رادرغیرمواردی که قانون اجازه داده است فسخ وملغی ازاثرنماید


حکم دادگاه توسط دادگاه صادر کننده قابل تغییر نیست مگر درمورد اعتراض ثالث


جز در موارد قانونی هیچ محکمه نمی تواند قرارسابقی که از آن محکمه صادرشده ازجمله قرارصلاحیت را صریحا و یا عملا فسخ نماید