×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

ایراد برامین دادگاه بخش به اینکه بجای تعیین یک نفراز کارشناسانی که برای افرازتعیین شده واستعفاداده اقدام به تعیین سه نفر کارشناس دیگرنموده واردنیست


درمحلی که کارشناسان رسمی راجع به قسمتی محدود به سه نفرباشند قرعه موضوعا منتفی است


در موردی که قضیه به کارشناس رجوع شده و فقط دو نفرازآنان حاضر واظهارعقیده نموده اندوحاکم دادگاه به استنادعقیده آن دونفرمنضمابه دلائل دیگر رای داده تخلف است


تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین و با عدم تراضی بدون قرعه تخلف است


اعلام ننمودن اسامی خبرگان برای اعتراض یاعدم آن به اصحاب دعوی تخلف است


انتخاب کسی که قبلا به نفع یک طرف از دعوی اظهار عقیده کرده باشد به خبرویت تخلف است


چنانچه خبرگانی به قرعه تعیین ویکی ازآنهاحاضرنشودودادگاه خبره دیگری بجای اوبدون قرعه تعیین کندتخلف است


در رسیدگی غیابی در صورتی که دادگاه قضیه را به کارشناس ارجاع و انتخاب آن رابه قرعه بطرفین اعلام ننمایدتخلف نیست


درصورتی که یکی از خبرگان استعفاء داده و دادگاه خبره دیگری به جای اوتعیین نمایدبایدانتخاب خبره جدیدبطرف اعلام گرددتاچنانچه بر اوایرادی دارد بنماید و ترک این وظیفه تخلف است


اهل خبره باید به تراضی طرفین تعیین شوند و درصورت عدم تراضی محکمه به قرعه تعیین خواهدکرد


دردعوائیکه فقط خبره مشترک به تراضی تعیین وخبره های اختصاصی راطرفین دعوی تعیین نموده اند تخلف نیست


همانطوری که هیچ محکمه نمی تواندحکم محکمه دیگرراجزدرمواردیکه قانون اجازه داده است فسخ وملغی ازاثرقراردهدقرارهای محاکم نیزهمین حکم را داراهستند


تعیین کارشناس ازطرف حاکم دادگاه قبل ازاحراز عدم تراضی طرفین دعوی به انتخاب آنها تخلف است


ایراد بر دادستان به اینکه در مطالبه صورت حساب از قیم مسامحه نموده وارد نیست


ایراد بر دادستان به اینکه بدون دلیل موجه عزل قیم ونصب دیگری رابجای اوازدادگاه درخواست نموده واردنیست


پس از تعین قیم برای صغیر دخالت مستقیم دادستان دراموراوتخلف است


درصورتیکه قیم دارای سابقه محکومیت کیفری داشته باشدبرای این سمت شایسته نیست


اجراء حکم عزل قیم واقدام به تعیین قیم دیگرازطرف دادستان قبل ازقطعیت وبدون اینکه قراراجراء موقت آن ازدادگاه صادرشده باشد تخلفاست


ایراد بر دادستان بر عدم ابلاغ قیم نامه به ناظر بااینکه مشارالیه دستورابلاغ آنرابه دفترداده واگرازطرف دفترمسامحه وابلاغ نشده باشد واردنیست


صورت حساب قیم نسبت به صغیرکه منتسب به امضای ناظراست ازنظر دادستان قابل ترتیب اثرمیباشد