×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

تصرف متصرف که مسبوق به معامله شرطی است معتبراست وقبول دعوی خلع یدمنوط براثبات این امراست که درانقضای مدت مقرره دراسنادشرطی ثمن معامله شرطی ازطرف مالک دریافت ومعامله شرطی فک وملک هم به تصرف مالک درآمده باشد


با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است


اجرای قرار تحقیقات محلی میبایستی بوسیله دادرس دادگاه یایکی ازکارمندان اصلی یاعلی البدل آن به عمل آید


عدم ارسال مخارج ارسال پرونده اجرای قرار تحقیقات محلی رااز عداددلائل خارج نمیسازد


وقت اجرای تحقیق محلی باید ابلاغ شود


دادگاه بایستی علت عدول از اجرای قرارتحقیقات محلی را ذکر نماید


عدم حضوریکی ازطرفین درصورتی مانع ازاجرای قرارتحقیقات محلی نخواهد بودکه طرف دیگربرای اجرای قرارحاضرباشد


تحقیقات محلی باید به وسیله دادگاه یاکارمنداصلی کارمند علی البدل انجام یابد


اختصاص دادن تحقیقات محلی یاجلب نظرکارشناس به مواردی که دعوی بعنوان ماهوی تلقی شود،مستندقانونی ندارد


اصولا هر یک ازمتداعیین حق دارددلیلی راکه درمرحله بدوی ارائه نداده است درمرحله پژوهشی ارائه نماید


در مواقع اضطراری که شخص معذور از حضور می شود تجدید مهلت جایز است


درموردتعویض املاک واگذاری طبق ماده 14 قانون املاک واگذاری موافقت دولت درردعین ملک لازم است ولی درصورتیکه مورد معامله موقوفه باشدنیازی به این موافقت نیست


دراجرای قانون املاک واگذاری هیات رسیدگی مکلف است بدوا مدعیان متصرف قبل ازانتقال به شاه راتعیین وسپس تکلیف اورابادولت تعیین نماید


مدعی میتوانددرجریان دادرسی خواسته خودراکاهش بدهددراینصورت اگرنتیجتا حکم صادره غیرقابل استیناف شودرددادخواست استینافی بلااشکال است


دعاوی راجع به غیرمنقول مطابق اصول کلیه غیرقطعی وقابل استیناف هستند


احکام دادگاه بخش دراعیان منقوله تا500 ریال قابل استیناف نیست ولی دراعیان غیرمنقول قابل حمل برنظرقضائی است


حکم غیابی وقتی قابل استیناف است که مدت اعتراض آن گذشته باشد


رای دادگاه دایربرابطال حکم داور حکم محسوب وهرحکمی قابل شکایت استینافی است


رد دادخواست ابطال رای داورقابل استیناف است


دادگاه پژوهشی بافسخ حکم بدوی باید حکم نهائی راصادرنمایدودر غیراینصورت تخلف محسوب میگردد