×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی اوبوده است در اینصورت نمیتواندبرای ردادعای مالکیت شخص مزبوربتصرف خوداستناد نماید


غفلت و اشتباه از امور اختیاری نیست و مستوجب مجازات نمیباشد


دادگاه که به صرف شهادت دو نفرفروشنده به غاصبیت ید مدعی علیه اکتفاواصدارحکم نموده مسئله نظری است و تخلف نیست


چنانچه دادستان درضمن رسیدگی به امری اطلاع بوجودغایب مفقودالاثرحاصل نموده وبااین حال به وظیفه خوددرتعیین امین رفتارنکرده باشدتخلف است


علم شخصی قاضی نباید ملاک حکم واقع شود


الزام محکوم علیه به پرداخت عشریه اجرائی قبل از صدور ورقه اجرائیه تخلف است


عدم حضور دادیار در جلسه محاکمه و رسیدگی تخلف است


پذیرفتن دعوی مطالبه اجاره بها برعلیه مدیردبیرستان بدون توجه به اینکه مدرسه ازمصادیق موسسات عمومی است تخلف است


با سلب مالکیت وتصرف مدعی علیه نسبت به ملک مورد دعوی دادگاه باید قرارعدم توجه دعوی صادرنماید


دردعوی مطالبه اجرت المثل عدم توجه به اقرار ضمنی خوانده تخلف است


صدور دستور توقیف ضامن برای وصول محکوم به تخلف است


برامین صلحی که به صلح دعوی صغیرازطرف قیم بدون تصویب دادستان ترتیب اثرداده است ایرادوارداست


ایراد برحاکم دادگاه دائر برترتیب اثردادن به صلحی که ازطرف قیم بدون اجازه دادستان بعمل آمده وارد است


دعوی مطالبه اجاره بها فقط ازموجر و یا نماینده موجر پذیرفته میشود


درصورت تلف مال موردامانت امین مسئولیت نداردمگراینکه تعدی یا تفریط نموده باشد


رسیدگی به دعوی بنوت خارج ازصلاحیت دادگاه بخش وراجع به محکمه بدایت است


قطع نظرازایراد مدعی علیه زمانی محکمه مکلف است که قرارعدم صلاحیت صادرنمایدکه عدم صلاحیت ذاتی باشد


قبول و ردقرارتامین خواسته درغیرمواردی که قانون آن را ایجاب نموده است بادادگاه است


صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه پژوهشی


درمواردی که صلاحیت ذاتی دادگاه مطرح است دادگاه بدون ایرادطرف دعوی مکلف به صدورقرارعدم صلاحیت است - دعوی نفقه برعلیه پدرشوهر