×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

منع ازاستماع شهادت شهود و ترتیب اثردادن به آن منحصربه مورد عقد و ایقاع گردیده ودرسایرموارد درحدودمقررات منعی ازاستماع شهادت شهودنشده است


صدور حکم از دادگاه بر محکومیت مدعی علیه بتادیه مبلغی بیش از پانصدریال به استنادورقه استشهادیه درصورتی که موضوعااثبات عقدی نباشد تخلف نیست


وقتی حاکم محکمه میتواند به شهادت شهود ترتیب اثر دهد که از شهادت آنها وثوق واطمینانی که قابل استناد واتکاء باشد حاصل شود


دین موجل بافوت مدیون حال میشودهرچندکه برای دین وثیقه و رهنی وجود داشته باشد


منازعات راجعه بمفاد احکام راجع است به محکمه ای که حکم قضیه راداده است


رفع اختلاف و منازعه در مفاد حکم بادادگاه صادرکننده حکم است


مدیراجرا در جریان اجرای حکم کسب دستورو تکلیف از رئیس دادگاه نموده ورئیس دادگاه جوابی به اونداده است تخلف نیست


دادستان مرجع شکایت از مامورین اجرااست


چنانچه درورقه اجرائیه حدودملک موردحکم معین نشده باشددادگاه مکلف برای دعوت طرفین برای تعیین حدودملک نیست بلکه بامراجعه به سابقه بایدحدودراتعیین نماید


قبول و به جریان انداختن عرضحالی که موضوع آن اختلاف درتشخیص محکوم علیه دردادگاهی غیرازدادگاه صادرکننده حکم است تخلف نیست


ترتیب اثردادن به شکایت اجرائی که در خارج از مدت مقرردرماده 616 قانون اصول محاکمه حقوقی داده شده باشد تخلف است


مرجع شکایات مربوط به مفاداحکام دادگاهی است که حکم را صادر و یا تائید نموده است


اگرخواندگان متعدد باشند، خواهان ازجهت اختصارمجازبه ذکرکلماتی ازقبیل ( وغیره ) نیست وعدم توجه دادگاه به این موضوع تخلف است


قبول چند دعوی که مبنای آن مختلف است دریک عرضحال تخلف است


قیمت مدعی به در دادخواست باید تقویم شود


پذیرفتن و به جریان انداختن عرضحالی که دراوراق غیررسمی تنظیم شده تخلف است


پذیرفتن دعوی از وکیل به استناد وکالت نامه مادر صغیر بدون احراز سمت قیمومت او تخلف است


دردعوی اعتراض برثبت ،ترک تعقیب درمدتی زایدبردوماه موجب صدور قرارسقوط حق اعتراض است


دردعوی باعتراض برثبت مجرد عدم تعقیب دعوی درمدت شصت روزولو اینکه موجبات تعقیب فراهم نباشدموجب اصدارقرارسقوط دعوی نمیگردد


مطلق عدم تعقیب مدعی دردعوی اعتراض برثبت درمدت مقرره قانونی (دوماه ) مجوزاصدارقرارسقوط اعتراض برثبت ازطرف دادگاه است