×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

چنانچه معترض برثبت تعقیب خودرادراعتراض ترک نماید،دادگاه قرار سقوط اعتراض صادرخواهدنمود


دادگاه با صدور قرارمعاینه محلی بایدوقت اجرای آنراابلاغ نماید


اصدار قرار سقوط دعوی استینافی به تقاضای مستانف علیه بدون احضارمستانف ورسیدگی به اینکه عذرموجهی درعدم تعقیب داشته یانه تخلف است


درصورتیکه اخطاریه مربوط به دعوی استینافی ابلاغ نشده باشد در اینصورت دادگاه مجازبه عدم تعقیب پرونده نیست وبایدامرابلاغ انجام گیرد


صدورقرارسقوط دعوی استینافی منوط براین است که قبلا درمورد عدم معذوریت مستانف رسیدگی انجام گرفته باشد


مستانف علیه درصورتی میتوانددرخواست اسقاط حق استینافی مستانف راازدادگاه بنمایدکه مستانف دعو ی استینافی رادرطول سه ماه با نداشتن عذرموجه تعقیب نکرده باشد


قبول عذری که مستانف به جهت عدم تعقیب دعوی استینافی اظهار می کند مربوط به نظر قضائی و تخلف نیست


تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود


درمورد تقاضای رفع مزاحمت منطبق باماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی رسیدگی و صدورحکم ازطرف دادستان تخلف است


دردعوی رفع مزاحمت ازملک که منجر به اختلاف دراساس مالکیت باشد،محکمه صلحیه بدون وجود تقاضای رسمی ازمدعی مالکیت مجازبه رسیدگی درمالکیت نیست


اثبات غیر رشید بودن مدعی ،موجب حرمان او از تولیت میباشد


پیوست نشدن مدرک دعوی به عرضحال ازموارد ردعرضحال نیست


درصورت عدم اعتراض زوج بمقدار نفقه تعیین شده ازطرف دادگاه ،الزامی به جلب نظرخبره نیست


اگر یکی از اصحاب دعوی سندی که مشعر بر حقانیت او باشد ابرازکند دادگاه باید آن را بطرف ابلاغ و مطابق اصول نسبت به آن رسیدگی بعمل آورد


درموردیکه مدعی علیه منکر صدور مستند دعوی ازخود بوده و مدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آن تهیه کرده ودادگاه بدون اینکه تحقیقی ازمسجل ورقه نموده باشد حکم به بطلان دعوی داده تخلف است


قبل ازتعیین جلسه رسیدگی واحضارخوانده وتخلف اواز حضوردرجلسه دادگاه ،صدورحکم غیابی تخلف است


قبل از گذشتن مدت مهلتی که وکیل مدعی علیه بارضایت مدعی تحصیل کرده است ، صدور حکم غیابی تخلف است


بدون رسیدگی دراساس دعوی واحرازصحت مدرک واصالت مستند دعوی مبادرت به اصدارحکم غیابی تخلف است


در رسیدگی به تقاضای مدعی درزمینه رسیدگی به امورفوری تجدیدجلسه جایز نیست


رد دعوی تکذیب سند به اعتبار اینکه مقرون به دلیلی نیست ،تخلف است