×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

درصورت فسخ قرار،دادگاهی که مرجع رسیدگی است حق خودداری از رسیدگی وردآن رانخواهدداشت


رد دعوی حکم نیست وقراراست و فسخ قرار در دادگاه استیناف مجوز رسیدگی درماهیت دعوی درآن محکمه نخواهد بود


دردعوی تخلیه ومطالبه اجور،چنانچه مالکیت مدعی موردانکارمدعی علیه قرارگیرد،دراینصورت دادگاه قبل ازاحرازمالکیت نمیتواندحکم برخواسته صادرنماید


اگر معترض به ثبت درظرف مدت دوماه از اعتراض دعوی خود راتعقیب نکند محکمه مکلف است به تقاضای متقاضی ثبت ، اعتراض راردکند


مطالبه اصل وجه معامله به استناد صلح نامه خیاری غیررسمی وترتیب اثردادن به چنین دعوائی بلاشکال است


قبول اجرای تحقیق محلی درمرحله استیناف بادادگاه است


اجرای تحقیقات محلی بدون حضوراصحاب دعوی مخالف قانون است


درمعاینه محلی بایدصورت مجلسی که حاوی خصوصیات محل معاینه شده و جهاتی که موثردرحل دعوی است تنظیم گردیده وبه امضاءطرفین دعوی برسد


اجراء قرارتحقیقات ومعاینه محلی در روز مصادف با تعطیل مانع قانونی نداشته و دادرس رابه این جهت نمی توان متخلف دانست


در موقعی که احتیاج به تحقیقاتی در خارج ازمقرمحکمه باشداجراء تحقیقات می بایست توسط مامورین قضائی محل اجراءصورت گیرد


عضو مجری قرار تحقیقات محلی مجازنیست از اکمال تحقیقات خودداری کند


اجرای تحقیقات محلی بایستی به عهده امین صلح محل واگذارشود


اجرای قرار تحقیق محلی توسط عضو علی البدل دادگاه به جای امین صلح محل


در دعوای مدعی به خواسته تسلیم مال مورد معامله مدعی علیه میتواند برای اثبات تحویل دادن مبیع متوسل به تحقیق محلی بشود


اجرای تحقیقات محلی بوسیله عضو محکمه استیناف در محلی که خارج ازمقرمحکمه استیناف ولی داخل حوزه آن بوده تخلف نیست


قبل ازاعلام نتیجه تحقیقات محلی بطرفین ، صدورحکم تخلف است


اجرای تحقیقات و معاینه محلی بوسیله تقریرنویس محکمه برحسب ارجاع حاکم محکمه تخلف است


تاخیر جلسه تحریر ترکه


تحریر ترکه


هرگاه در بین وراث صغیر و یا محجور وجود داشته باشد در موقع برداشتن مهروموم باید ترکه تحریر شود