×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

صدور قرارتامین در جائی که مدعی به رفع اختلاف در حدود ملک باشد تخلف است


حصول علم به تضییع حقوق مدعی درصورت قبول تقاضای او دائربرصدور قرارتامین بسته بنظرمحکمه است


عدم رعایت تناسب قیمت اموال توقیفی در مورد قرار اجرای تامین با میزان مدعی به تخلف است


استماع شهادت شهود بعنوان تامین تخلف نیست


اقدام به تامین دلیل بدون احضار طرف


تامین دلیل دائر بر استماع شهادت شهود


ایراد بردادرس به اینکه قرار تامین دلیلی را که متضمن قرار رجوع به خبره هم بوده بدون اعلام به مدعی علیه اجرانموده واردنیست


متصدی اجرای قرارتامین دلیل که بواسطه ممانعت صاحب منزل از وروداوبه منزل ازاجرای آن خودداری نموده تخلف نیست


درصورت فوریت نداشتن تامین دلیل قانون محکمه را ملزم به اقدام فوری ننموده و تشخیص فوری بودن یابودن قضیه منوط به تشخیص دادرس است


انجام تقاضای مستدعی تامین دلیل فقط به حفظ مشاهدات ومعاینات وضعیات محلی بوده واستماع اظهارات طرفین کافی بمقصودنیست


قرارتامین دلیل درحضورطرف بایداجراشودوفقط درمواردفوری میتوان بدون حضورطرف آنرااجرانمود


تشخیص فوریت اجراء تقاضای تامین دلیل منوط بنظرامین صلح است و اجراء تقاضا بدون احضار طرف تخلف نیست


وقتی متقاضی با موافقت طرف دعوی اشیاء را درمحلی گذاشته مهروموم نمایند نیازی به تامین دلیل نیست


ثبت نکردن تاریخ صدور حکم در حکم علاوه برتاریخ صدور رای تخلف نیست


تاخیرصدور رای در مورد تقاضای ابطال دادخواست که خارج ازحد متعارف و معمول باشد تخلف نیست


پس ازاعلام ختم محاکمه تاخیر صدور رای درمدت مقرره تخلف است


چنانچه علت ذکرشده برای تاخیرصدوررای غیرموجه باشددراینصورت تخلف محسوب است


باختم محاکمه وفراهم شدن مذاکرات اصلاحی که موجب تاخیردررای شده تخلف محسوب نشده ومحمول برنظرقضائی است


استمهال وکلای طرفین ازدادگاه برای تحصیل اختیارصلح ازموکلین خود به معنی ختم محاکمه نیست


تقاضای توقیف اجراء حکمی که از آن استدعا تمیز شده باشددرصورتی است که حکم اجراء نشده باشد والا تقاضاموضوعی نخواهد داشت