×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

ماده پنج قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد که اجازه توقیف اجراراداده اختصاص به سند ثبتی داشته و شامل حکم قطعی که دردیوان کشورابرام شده است نیست


صدور قرار تاخیر اجرای حکم که در مرحله استینافی تائید شده با اخذ تامین بلامانع است


در تاخیر اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی تمیزی به تقاضای محکوم علیه ، حاکم دادگاه باید در اخذ تامین تعادل آنرا با میزان محکوم به رعایت نموده و عدم رعایت آن تخلف است


محکوم علیه برای توقیف اجراء حکم قطعی می بایست معادل ارزش محکوم به تامین بسپارد و یا معادل آن از اموال محکوم علیه توقیف گردد


صدور قرار تاخیر اجراء حکم راجع بدعوی تصرف عدوانی از طرف دادگاه شهرستان که استینافا رسیدگی میکند تخلف است


دادگاه مجازاست بعلت فرجامخواهی معترض ثالث به اجرای حکم قرار تاخیراجرای حکم رابااخذ تامین صادرنماید


تاخیر اجراء حکم قطعی از نظر اعتراض شخص ثالث برحکم ، تخلف است مگر در جائیکه اجرای حکم منجر به ضرر غیرقابل جبران بشود که دراین صورت با اخذ تامین از معترض جایزاست


پس از صدور حکم و عدم ارسال پرونده و حکم ازدادگاه بدفترکه بالنتیجه موجب تاخیرابلاغ حکم به اصحاب دعوی می شود تخلف است


دادگاه هیچ نوع وکیلی را اعم از رسمی و اتفاقی بدون داشتن پروانه وکالت نمی تواند بپذیرد


پذیرفتن وکلاء غیررسمی که جواز وکالت اتفاقی راهم نداشته باشند تخلف است


ایراد برحاکم دادگاه به اینکه دردعوای مطالبه مال الاجاره وبه استناد یک ورقه اجاره نامه عادی (غیررسمی )باتودیع شدن ودیعه قرارتامین صادرکرده وارد نیست


پذیرفتن اجاره نامه عادی ازطرف دادگاه با ماده 48 قانون ثبت منافات ندارد


دادگاه باید به درخواست وکیل دعوی درمورد تجدید جلسه رسیدگی بعلت عارضه کسالت ترتیب اثر بدهدهرچندکه گواهی طبیب ضمیمه نباشد


دادگاه الزامی نداردکه تقاضای تجدیدوقت رابرای اجرای قرارتحقیق محلی بپذیرد


درصورتی که قرارتحقیق محلی به درخواست طرف صادرشده باشدبایستی عذروکیل اوبرای تجدیدوقت بعلت بیماری پذیرفته شود


لزوم رسیدگی به دعوی اعسار


موضوع اختلاف در تابعیت درصلاحیت کمیسیون خاصی است


کلیه ساکنین ایران ،ایرانی شناخته میشوند مگر کسانی که طبق مدارک لازمه تابعیت خارجی آنها مسلم باشد


ابتدای مهلت پژوهش نسبت به احکام غیابی تاریخ انقضای مهلت اعتراض است


متوقف بودن رسیدگی به تقاضای افرازبررسیدگی به دعوی مالکیت