×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

عدم صدور قراری از دادگاه راجع به توجه وعدم توجه دعوی تخلف نیست


صدور قرارتحقیقات محلی مانع ازاصدار قرار راجع بصلاحیت درموقع ایراد نیست


ایراد برامین دادگاه بخش به اینکه با وجود اظهار یک نفرازمدعی علیهم دائربرصغیربودن خودونداشتن قیم رسیدگی رابه اوشمول داده وارد نیست


اعطای اختیارازدواج به زنیکه به هیجده سال نرسیده است بمنزله اعطای اختیارطرح ودفاع ازدعاوی زناشوئی درایام قبل ازبلوغ نیزمیباشد


پذیرفتن عرضحال و صدورحکم برتصحیح شناسنامه از حیث تبدیل اسم صاحب شناسنامه درصورتیکه طبق همان شناسنامه سن متقاضی کمتراز18سال بوده بر خلاف قانون بوده است


دردعوائی که مدعی علیه طبق شناسنامه از حیث سن اهلیت طرف دعوی واقع شدن رانداشته دادگاه بدواقراراهلیتش راصادروسپس مبادرت بصدور حکم غیابی نموده است تخلف نیست


محکوم علیه حکم غیابی میتواند در موقع اعتراض برحکم غیابی خواه بدایت باشدیا در استیناف سند طرف را مورد انکار و تردید قرار دهد


ورقه استشهادیه می تواندطرف استنادواقع گردد


شهادت شهود درباب اصالت اسناد وقتی قابل ترتیب اثراست که شهادت راجع به اظهاراطلاع دراصل قضیه متنازع فیهاباشدامااظهارنظردر باب مطابق بودن خط یامطابق نبودن آن باخط کسی که سندبه اونسبت داده شده مناط اعتبارنبوده وجزشهادت محسوب نیست


اگرمدعی یامدعی علیه به دفاترطرف مقابل استنادکنندومحکمه پس ازمراجعه به دفاتری که مورداستنادشده است حکم دهدوبه دفاتراستنادکننده مراجعه نکنداین امرموجب نقض نخواهدشد


اگرسندی موردتکذیب طرف شده ومحکمه قراراستکتاب شخصی راکه سند به او نسبت داده شده وآن شخص حاضربرای استکتاب نشود،عدم حضوراوباوجودقرائن دیگری ازقبیل مطابق بودن خط وامضاءاحضاریه وامثال آن دلیل صحت انتساب محسوب است


وقتی که مدرک دعوی رامدعی علیه تصدیق نموده ودرمقابل مدعی ردوجه سندنشده باشدرجوع به دفاترطرفین لازم نیست ولواینکه ازطرف مدعی علیه تقاضاشده باشد


هرگاه شخصی درمقابل سندی که مدرک ادعاواقع شده است مدعی ردشودواین سند راقبلاتکذیب کرده باشداین اظهاردرحکم اقراربه اصالت سندبوده ودیگر رسیدگی به اصالت سندلازم نیست


درصورتی که احدمتداعیین استنادبه روزنامه ودفترطرف مقابل کند،ابراز آن لازم است


باتحقق اقرارمراجعه به دفترلازم نیست


درصورتی که دعوی مدعی برحسب تقاضای طرف بادفترمدعی تطبیق شده ومطابق بوده است الزام مدعی به ابرازروزنامه موجه نیست


تحقیق وتدقیق درصحت اسنادممکن است به تعیین رئیس محکمه به یک نفراز اعضاءمحول شودویادرخودمحکمه بعمل آید


در مورد دعوی تردید و انکار یا جعلیت خواه اوراق را مدعی ابرازکرده باشد یا مدعی علیه ، باید به صحت و اصالت آنها مطابق مقررات قانونی رسیدگی نمود


موقوفی رسیدگی به پرونده حقوقی وتعلیق آن به خاتمه یافتن پرونده دیگری که به مناسبت داشتن جنبه جزائی به دادسرا ارسال شده است تخلف است


درامرحقوقی نیز صدور قرار اناطه ممکن است از طرف دادگاه صورت گیرد