×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

احتساب مواعد از جهت هرسی وشش کیلومتر یک روز ناظر به مواردی است که بارعایت این مسافت انجام امری که برعهده اصحاب دعوی است مقدورباشد


حکم دادگاه شرع ویاحکمی که براساس حکم دادگاه شرع ازدادگاه عمومی صادر میشود،غیرقابل اعتراض است


رای صادره که مبتنی بر صلح طرفین است اگر حکم نباشد قرارسقوط دعوی محسوب و قابل پژوهش است


تنهادرصورتی دادگاه بخش می تواند دعوی افراز راردکند که امرافراز متوقف به نزاع مالکیت بوده وبهای ملک هم زائدبرنصاب آن دادگاه باشد


اگر محل اقامت پژوهشخواه در جائی باشدکه دادگاه درآنجاتشکیل نشده است دراین صورت حق المسافه باید منظورگردد


اگرحکم مورد شکایت پژوهشی غیابی باشد


رای دادگاه دردعوای اعساربه تعیین اقساط برای تادیه محکوم به حکمی است که درزمینه اعسارصادرمی شودولذاطبق ماده 26قانون اعسارقابل پژوهش و فرجام خواهدبود


اگردرخواست پژوهش از قرار ابطال دادخواست ضمیمه درخواست پژوهش ازحکم خسارت حق الوکاله باشد قابل پذیرش است


اگردادگاه بدوی قرارارجاع قضیه رابه محضرشرع صادرنمایدتا مدعی اتیان به سوگندکنداین قرارقابل پژوهش است


اگرطرفین بنظریه دادگاه بدوی درتشخیص میزان نفقه تسلیم شده باشنداین امر موجب رددادخواست پژوهشی نخواهدبود


قرار ارجاع به شرع ازمصادیق قرارعدم صلاحیت ذاتی بشمارمی رودوقابل پژوهش است


رای دادگاه مبنی برثبوت جنون و عدم رشد حکم بوده و برحسب اصول کلی هرحکمی قابل پژوهش است مگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد


مهلتی که برای شکایت پژوهشی و فرجامی مقرر شده از لحاظ تعیین مدت قانونی است که پس ازآن حق شکایت مزبورسلب می شود وخصوصیتی برای ابلاغ در ایجاد حق شکایت وجود نداردواین حق به مجردصدورقراریاحکم قابل استفاده است هرچندقبل ازابلاغ حکم یاقرارباشد


در مورد چک ،اعتراض مقرردرقانون تجارت که درموردسفته وبرات اعمال میشودوجودنداردوارسال اظهارنامه رسمی که درحقیقت به منزله همان اعتراض میباشدکافی است


دراجرای قانون توسعه معابرقطعیت ارزیابی زمین مستلزم مالکیت شهرداری نسبت به آن بوده و متفرع بر پرداخت بهای زمین به مالک یا زارع نیست


اراضی مورد نیازشرکت ملی نفت برطبق مقررات اساسنامه تملک میگرددو صورت عدم قبولی مالک برتنظیم سندرسمی انتقال ، این امرازطریق دادگاه انجام وسندتنظیم میشود


واگذاری دسترنج زراعتی مستلزم ثبتی بودن انتقال نیست وطرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی انتقال بلامانع است


تشخیص درجه ارزش گواهی گواه ازشئون دادگاههای ماهوی بوده ودرخورامعان نظرفرجامی نیست وسوءمعاشرت زوج نیزباشهادت شهودقابل اثبات است


مطابق ماده 16قانون تشکیل محاکم شرع حکم دادگاه تجدیدنظرشرع قاطع است


چنانچه تشریفات اجرائی اجرائیه سندشرطی موافق قانون انجام نگردیده وثبت موردمعامله شرطی بنام خریدارشرطی مبتنی براشتباه وگزارش خلاف واقع مامورابلاغ صورت گرفته باشددراینصورت طرح دعوی بطلان دردادگاه بلامانع است