×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

باتوجه به ماده 24قانون اعسارحکم تقسیطی که درنتیجه رسیدگی درغیاب یکی ازطرفین دعوی صادرشودحضوری محسوب است


ماده 44 قانون امورحسبی ناظربه این است که اگراشخاص ثالثی تصمیم دادگاه رادرامورحسبی برضررخودبدانندمی توانندبرآن اعتراض نمایند و شامل اعتراض اصحاب دعوی نیست


ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی دلالت نداردکه اولین حکم غیابی چه در درمرحله بدوی چه درمرحله پژوهشی قابل اعتراض نباشد


مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد شامل معاملات رهنی نیست


باتوجه به کلمه (محال علیه )مذکوردرماده 290قانون تجارت مسلم است که حکم ماده مذکورمخصوص به برات است وشامل سفته نخواهدبود


حکمی که براستواری حکم رداعساردرمرحله پژوهشی صادرگرددحضوری محسوب است


چنانچه دروکالت نامه وکیل تقاضای استینافی صریحا ذکرنشده باشد رددادخواست استینافی وکیل بلامانع است


تقاضای افراز فرع برمالکیت بوده و چنانچه خوانده منکر مالکیت متقاضی افرازگردد در اینصورت باید به اصل مالکیت درمحکمه صالحه رسیدگی بعمل آید


وقتی که در قبال تقاضای افراز مدعی علیه منکر مالکیت مدعی گردد محکمه مکلف است به اساس مالکیت مدعی رسیدگی نموده سپس حکم به افراز دهد و صدور حکم به افراز بدون رسیدگی به مالکیت تخلف است


صدور رای به افراز بطریق اجمال قبل از تعیین سهم مدعی طبق نظرخبره وذکرمشخصات آن تخلف است زیراحکم مبهم قابل اجرانیست


تکلیف اعلام ختم جلسه برای صدورحکم است وقرارهای دادگاه راشامل نمیشود


دستور ختم محاکمه حضوری و تکلیف تعیین روز و ساعت اعلام رای - محاکمه غیابی


اعلام ختم محاکمه بدون تاریخ روز و ساعت اعلام رای ازطرف دادگاه تخلف است


لزوم اعلام ختم محاکمه ناظر بجائی است که رسیدگی درماهیت دعوی به عمل آمده ومذاکرات طرفین پایان یافته باشدوشامل صدورقرارمرورزمان و این قبیل ازقرارهانیست


دادگاه پس از اعلام ختم محاکمه هرگاه بتواند در همان جلسه رای می دهد و الا باید روز و ساعتی را برای اعلام رای معین کرده و در صورت جلسه قید و به اصحاب دعوی اعلام نماید


دادرسی که با کافی دانستن مذاکرات ختم رسیدگی را اعلام و در صورت مجلس قید ننموده متخلف است


پس از ختم رسیدگی دادگاه باید اعلان ختم محاکمه رابدهدوعدم رعایت این نکته تخلف است


همانطوریکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ،متحدالمال وزارتی نیزکه درموارداعتراض ثالث به حکم ،دادگاه رامکلف به اعلام موضوع به دادسرانموده است دارای مسئولیت قانونی است


اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اگرباادعای ذینفع تبانی برای بردن مال غیرباشددراینصورت دادگاه بایدمراتب رابه دادسرااعلام نماید


ارسال پرونده حقوقی به دادسرابرای رسیدگی به امرکیفری تخلف است