×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

پذیرفتن و به جریان انداختن عرضحال شخص ثالث که عنوان آن ورود و مداخله دردعوی پس ازصدورحکم بوده به جای عرضحال اعتراض شخص ثالث بر حکم باتوضیحی که معترض مبنی براشتباه خوددرعنوان عرضحال داده تخلف نیست


اعتراض شخص ثالث اعم ازاینکه اعتراض به حکم باشد و یااعتراض اجرائی ، مطابق اصل کلی و مستفادازموادقانونی محتاج به رسیدگی است


توقیف عملیات اجرائی نسبت به تمام اموال توقیف شده درحالتی که مورد دعوی شخص ثالث مقدارمعینی ازآن مال باشد تخلف است


رسیدگی به دعوی شخص ثالث اجرائی بدون احضارمحکوم علیه بدوی و توقیف عملیات اجرائی تخلف است


دراعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ،به اساس دعوی معترض باید رسیدگی شود


غیابی تلقی نمودن قرار رد عرضحال استینافی و پذیرفن عرضحال اعتراض نسبت به آن تخلف نیست


رد عرضحال اعتراض برقرارتامین مدعی باستناد ماده 6قانون آزمایش ازجهت اینکه دارای امضاءمعترض نبوده تخلف است


درصورتیکه اعتراض برقرارتامین در خارج از مدت مقررقانونی تسلیم شده باشد،دادگاه موظف به اصدارقرارمستقلی دراین خصوص نبوده بلکه قرار تامین رااجراخواهد نمود


دادگاهی که رسیدگی به اعتراض بر قرارتامین را موکول وتوام با رسیدگی به اصل دعوی قرارداده است متخلف است


قرارتامین به طرف مقابل بایدابلاغ شودوعدم ابلاغ تخلف است


تلقی قرارابطال دادخواست که به تقاضای خوانده صادرشده است به عنوان قرارغیابی حمل برنظرقضائی است ومستندقانونی ندارد


پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بردوحکم دریک عرضحال تخلف است


اقربای شخصی که محکوم له حکم پرداخت نفقه قرارگرفته است چنانچه درزمان تقدیم دادخواست شغل خود رادرستون دادخواست کتمان نموده ودرحین اجرای حکم اشتغال وی مشخص گردد،درخواست اعاده دادرسی ازذینفع بلااشکال است


موارد اعاده دادرسی درقانون مشخص گردیده است واعاده محاکمه وفسخ رای درموردسندسجلی درغیرمواردمذکوردرقانون تخلف است


اسقاط حضور از حقوق قانونی نیست که به مجرداسقاط ساقط گردد


اسقاط حق حضور


حکم غیابی


حکم حضوری وحکم غیابی


ایراد بردادرس به اینکه با وجوداینکه مستانف علیه درضمن لایحه که قبلاتقدیم داشته حق حضورخودراساقط ودرخواست صدورحکم راکرده بوده مشارالیه بعلت عدم حضورطرفین درموعدمقرررسیدگی به موضوع راازنوبت خارج کرده واردنیست


به جریان انداختن و رسیدگی و صدورحکم درمورد عرضحال استینافی از حکم غیابی که قبل ازگذشتن مدت اعتراض تقدیم شده بوده تخلف نیست