×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

مطالبه دفاترتجارتی ازطرف دادگاه درصورتی است که تاجربودن شخص محرز باشد


با درخواست مدعی علیه وعدم توجه حاکم دادگاه درمطالبه دفاترتجاری مدعی و تکمیل رسیدگی تخلف است


چنانچه خواهان به دفاترتجارتی خوانده استناد نماید و مورد تکذیب خوانده قرارگیردمطالبه دفاترتجارتی برای ملاحظه وصدورحکم فرع بر اثبات وجودآنهاست


قید نکردن اظهارات وکیل در پرونده عمل که درحکم به آن استنادمیشود تخلف است


تشخیص صرفه وصلاح صغیر در استرداد دعوی و یا تعقیب آن با قیم است


چنانچه محکوم علیه که دربازداشت میباشد برای اجرای حکم مالی معرفی نماید،دستورآزادی آن ازطرف دادگاه بلامانع است


آزادی متعهد و مدیون سندرسمی پس ازمعرفی مال توسط دادگاه بلامانع است


تراضی طرفین به قسم ،موجب سلب صلاحیت دادگاه نمیگرددوارجاع پرونده به محکمه شرع تخلف است


بموجب قسمت سوم ماده هفت قانون محاکم شرع استیفاءحق قسم ازصلاحیت محکمه عمومی خارج است ومی بایست درمحکمه شرعی صورت گیرد


ارجاع امری که به حکمیت محول گردیده به محضر شرع ،برخلاف وظیفه حکم و مخالف بافلسفه تقنین قانون حکمیت (تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی ) است


ارجاع رسیدگی به دعوی برحسب تراضی طرفین به محضرشرع تخلف نیست


چنانچه برمبنای توافق طرفین دعوی ، حاکم شرع بعنوان حکم مرضی الطرفین مبادرت بصدورحکم نماید،حاکم مجازبه نقض حکم خودنیست


درموردیکه بنظردادرس قطع و فصل خصومت باقامه بینه و یا حلف و احلاف ممکن نیست صدور قرار رجوع بشرع تخلف است


ارجاع دعوی غارت اموال که مستند آن شهادت شهود است به محکمه شرع بعنوان اینکه اثبات آن جزباقامه بینه که دراین موردهمان شهادت شهوداست ممکن نیست تخلف است


اعتراض بر دستورموقت فوری که از یک شعبه صادرشده وبنابر مقتضیاتی که تشخیص آن منوط به نظررئیس کل بوده وازطرف اوبه شعبه دیگر ارجاع شود،متصدی شعبه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است


ارجاع رسیدگی به اعتراض به دستورموقت به شعبه ای غیرازشعبه ای که آنراصادرنموده است بلااشکال است


رد و قبول هر عرضحال راجع به محکمه ایست که امربدانجاارجاع می شود ورئیس کل محاکم نمی تواندعرضحال رابرتقدیرعدم صلاحیت محکمه ردنماید


دادگاه درمقابل تقاضاهای هریک ازطرفین دائربرتحقیقات ویا معاینه محلی و یا رجوع به کارشناس مختاربوده ودرصورت عدم تاثیر آن هادرتصمیم گیری دادگاه ،اجباری به قبول ندارد


در قبال تکذیب مدعی علیه در صورتیکه دادگاه با تطبیق مستند دعوی با امضاهای مسلم الصدورمدعی علیه مبادرت بصدورحکم نموده وموضوع رابه کارشناسی ارجاع ننماید،بلااشکال است


اینکه آیا موضوع ازموضوعاتی است که تشخیص آن موقوف به تخصص واعمال نظرفنی است یانه ،بسته بنظرقاضی است