×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

ایفاء دین ازجانب غیرمدیون جایزاست واگراجباردرپرداخت وجودداشته باشد،شخص ثالث (غیر)حق مراجعه به مدیون رادارد


صادر کننده چک در قبال انتقال گیرنده مسئول است و کیفیت رابطه ظهرنویس باصادرکننده تاثیری درحق دارنده چک ندارد


رهن بودن ملک خللی به صحت معامله واردنمیسازدوفسخ معامله صرفا بعللی ممکن میباشدکه درمقررات پیش بینی شده است


پس ازنقض رای تجدیدنظرخواسته که بعلت نقص رسیدگی باشددادگاه حقوقی یک مرجوع علیه مکلف به رفع نقص رسیدگی است و درغیراینصورت رای اصراری تشخیص وازموجبات نقض است


آراء دادگاهها چنانچه از حیث مبانی استدلال با همدیگر مغایرت داشته باشند اصراری تلقی نمیشودوقابل طرح درهیات عمومی دیوانعالی کشورنیست


صادرکننده چک باصدور چک ،وجوهی راکه درنزدمحال علیه داردبه دارنده چک واگذارمیکند و پذیرش ادعای استردادوجه چک منوط براین است که صادرکننده عدم استحقاق دارنده چک رااثبات نماید


متصرف ملکی که دراجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی به زارع واگذار شده است محکوم به خلع یدمیباشد،هرچندکه وجوه قبوض اقساطی ازطرف زارع پرداخت نشده باشد


متصرف مال غیرمنقول باتقاضای مالک محکوم به خلع یدمیباشدمگراینکه ثابت نمایددرتصرفات خودماذون ازطرف مالک میباشد


در دعوی الزام به تنظیم سند باید انجام معامله و تحقق بیع احراز شود


دوعنوان تحویل ملک وخلع یدمتفاوت نبوده بلکه صدورحکم برتحویل ملک ازناحیه خوانده به خواهان ،همان خلع ید،میباشد


انعقاد قراردادمربوط به احداث وتحویل ساختمان بمنزله تحقق عقدبیع نیست وطبق شرایط مندرج درقراردادبایدعمل شود


عزل وکیل در دادگاه شهرستان و تنظیم لایحه پژوهشی از طرف وکیل مزبور در تاریخ موخر برتاریخ لایحه اصلی که به امضای موکل بوده تفویض وکالت از طریق موکل تلقی نمی شود


مادام که کسی مدعی تولیت نشده دخالت اداره اوقاف در موقوفه بی اشکال است - نظارت ناظرتصویبی


فروش مورد ثلث دائم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشد ، در غیر فرض مذکور درآن ماده ممنوع است


پس از تحقق وقف اختیاری برای واقف در تغییرموضوع وقف و اخراج یکی از موقوف علیهم وجود ندارد


در وقف نامه جمله اولاداولاد شامل اولاد در طبقه لاحق نیز می باشد


طلبکارانی که بموجب حکم دادگاه از اموال تاجر ورشکسته را تامین نموده باشند ، حق تقدم ندارند


نحوه رسیدگی به فسخ قرار سقوط دعوی که در ضمن حکم مربوط به اصل موضوع در دیوان کشورنقض میشود


اگر شرکتی نسبت به موضوعی تشکیل شود که نزد شرکاء مالیت داشته باشد انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نیست


عنوان اشتباه درآگهی مزایده ثبتی از اموری است که مرجع رسیدگی به آن مقامات مربوط در اداره ثبت اسناد می باشد