×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

اگر شرکت نسبی به شرکت با مسئولیت محدود تغییریابد نمی توان شرکت اخیر را قائم مقام شرکت اولی دانست


توافق شرکای شرکت راجع بتقبل پرداخت میزان بدهی شرکت ، و سپس دعوی یکی از شرکاء در اعتراض به این توافق ، دعوی راجع به انکار اصل شرکت محسوب نمیشود


اگر دادخواست پژوهشی شرکتی رد شود ، پذیرفتن دعوی پژوهشی وکیل شرکت مزبور مورد ندارد


مرورزمان برای اقامه دعوی علیه صادرکننده سفته ای که در تاریخ صدور تاجرنبوده است ده سال است


جرائمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران باشد در صلاحیت دادسرا یا دادگاههای انقلاب اسلامی است


دارنده سفته بهر تقدیر می تواند به دهنده آن رجوع کند هرچند نسبت به سفته پروتست نشده باشد


قصد استقراض و معامله قرضی منافاتی با رهن قرار دادن ملک ندارد


نواقص دادخواست باید بطور تفصیل به دادخواست دهنده اعلام گردد و اجمال در اخطاریه فاقد اثر است


قبول دادخواست پژوهشی


اعتراض به ثبت املاک - قرار رد و سقوط دعوی


رسیدگی دادگاه پژوهشی


قرار اسقاط دعوی به منزله حکم دراصل وماهیت دعوی نیست


اگر دادخواست بدوی ناقص بوده و با وجود اخطار رفع نقص منتهی به صدور حکم شود وظیفه دادگاه پژوهشی است که حکم مزبور را فسخ نموده ودادخواست بدوی را ردنماید


اگر برحسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف باشدکه دین داین را بپردازد حق مراجعه دارد


در صورتی که خواهان درمرحله بدوی موفق به ارائه اصل سند نگردد جبران آن درمرحله پژوهشی بلامانع است


صرف وجود سفته های مدرک دعوی در دست طلبکار ، دلیل بدهکاری تاجر است ، هرچند در دفاترتجارتی تاجرثبت نشده باشد


رسیدگی به دعوی مهراعم از این که دین یا عین باشد تابع تشریفات رسیدگی اختصاری نیست


دعوی فسخ مصالحه ، دعوی متقابل محسوب است


انتزاع املاک و خالصجات دولتی از وزارت دارائی و ضمیمه آن به وزارت کشاورزی و پاسخگوئی به تعهدات قانونی آن


ثبت اراضی موات اطراف تهران