×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

ملاک اعتبار رای صلحی داوران این است که به اکثریت آراء صادر شده باشد


در موردی که کاری را طرفین دعوی به داوری سه نفر با حق صلح رجوع کرده باشند رای هر سه نفر ملاک میباشد


داور مقید به رعایت اصول محاکمات نیست


قابلیت مطالبه عین اموال به جای قیمت آنها در مرحله پژوهشی


اگرداوران خسارات ادعائی طرفین را ساقط کرده باشند و یک طرف برای اجرای حکم داور ، خسارتی متحمل شود حکم داور شمولی به خسارت مزبور ندارد


با ثبوت حکمی به نفع مدعی خسارت حدوث هریک از موجبات سقوط خسارت باید از طرف خوانده اثبات شود


تبدیل تعهد - حواله


مسئولیت کسر و نقصان محمولات در جریان حمل و نقل متوجه متصدی حمل و نقل است هرچند مباشرحمل و نقل دیگری باشد


حکم غیرقطعی دادگاهی را نمی توان مستند بیحقی خواهان قرارداد


شعبه دیگر دادگاه استان که در مقام بعد ازنقض اعتراض به حکم غیابی دادگاه استان صورت میگیرد عنوان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی رادارد ولذا حضوری محسوب است


تشخیص حدود و فواصل ما بین املاک تابع نظرعرفی است


صلاحیت اقامه دعوی بر فروشنده و استرداد وجه چک ( ازلحاظ عدم انجام معامله )


با بودن چک در دست محال له دفاع صادرکننده چک به اینکه وجه آن بابت قیمت زمین مورد معامله بین محال له وکس دیگری احتساب شده مورد ندارد


منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی بطرفین فراهم باشد


اگر موضوع اصل دعوی مطالبه تخلیه و اجرت المثل از مستاجر بوده و عنوان تولیت و وصایت مقدمه برای اثبات صحت اقامه دعوی خواهان باشد خواهان میتواند موجر را به دعوی جلب نماید هرچند دعوی درمرحله پژوهشی باشد


اگراصل راهسازی به تصویب مجلس رسیده ولی وزارت راه قبلا آن را ساخته باشد دراین صورت عمل وزارت راه غرقانونی نیست


ثبت هرگونه شرکتنامه اجباری است و لذا شرکتنامه عادی که مورد ترتیب اثر دادگاه قرار نگیرد منطبق با مقررات است


تعهد به انجام عملیات معین در مدت معین و انقضاء مدت ، موجب رفع مسئولیت متعهد نیست


رسیدگی بدلایل طرفین از جمله تحقیق محلی برای دادگاه الزامی است


طبق قانون امورحسبی دادگاهها در امورحسبی مکلفند اقدام لازم را معمول دارند و عدم حضور متقاضی تحریرترکه مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه نیست