×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

اگر به قاطع بودن رای کارشناس قبلا موافقت نشده باشد رای صادره از دادگاه قابل پژوهش است


رجوع دادستان به دادگاه برای اثبات جنون و عدم رشداقامه دعوی محسوب و رای دادگاه مبنی برجنون و عدم رشدحکم بوده و برحسب اصول کلی هرحکمی قابل پژوهش است مگرخلاف آن تصریح شده باشد


پس از صدور سند مالکیت دعوی ابطال سند مزبور ، غیرقابل استماع است


اگر حفر نهراز طرف مباشرین ملک به کمک مامورین حکومتی موضوع تصرف عدوانی بعمل آمده باشد در این صورت بودن مجری ازسرچشمه تاآب بندان ، دلیل تصرف و مالکیت مالک ملک درچشمه نیست


بطلان و فسخ قرارداد


پژوهش از قرار ابطال دادخواست مربوط به حکم خسارت از حق الوکاله قابل قبول است


مورث خواهان رقباتی را بعنوان ترکه تقسیم و ثلث آن را بخوانده واگذار نموده است


اعتراض بر ثبت ملک و دعوی افراز


صرف تقویم تقاضای مربوط به افراز مورد را از صلاحیت دادگاه بخش خارج نمیسازد - اختلاف در مالکیت


به موجب ماده 24 قانون اعسار مقررات ماده 11 قانون مزبور در مورد اعسار نسبت به محکوم به و دین رعایت می شود


ادعای اعسار از شخصی که تنها خانه وی در رهن بانک است تا موقعی که رهن باقی است پذیرفته میشود


با عدم تصریح در وکالتنامه وکیل به اختیار مربوط به اعاده دادرسی ابلاغ به چنین وکیلی از حیث شروع مهلت اعاده دادرسی بی اثر است و مهلت آن از تاریخ ابلاغ به موکل شروع می شود


تقدیم دادخواست و همچنین اعتراض به حکم دادگاه بوسیله تلگراف تجویز شده است


اعتراض به ثبت املاک - پژوهش


در دعوی اعتراض برثبت ملک ، ورود شخص ثالث مجاز میباشد


معترض بر ثبت میتواند درضمن اقامه دعوی ، غیرتقاضاکننده ثبت را هم بعنوان ضامن درک دعوت به محاکمه کند


درخواست ثبت عرصه و اعیان ملک از متصرف آن پذیرفته میشود و مدعی موقوفه بودن عرصه میتواند به این درخواست اعتراض نماید


اگر معترض بر ثبت قبل از تقاضای سقوط دعوی اعتراض برثبت درخواست تعقیب کرده باشد موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست


درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه منحصرا نسبت به موضوعاتی است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد و صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید غیرقانونی است


صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منوط به منجز بودن آن است