×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

بودن چکهای اقساطی در دست مستاجر ، دال بر پرداخت مال الاجاره به موجراست


اگر عقد اجاره صحیحا واقع شود و مستاجر ذیحق در تصرف عین و منافع باشد می تواند بهرکس که مزاحم این حق است و منافع را استیفا یا تلف کرده رجوع کند


اگر وجه سند رسمی قبلا بموجب حکم دادگاه پرداخت شده باشد ابطال سند مزبور بی اشکال است


امتناع از رسیدگی در موردی است که دعوی از حیث موضوع و طرفین و مستند متحد باشد و در غیر اینصورت دادگاه باید بدعوی رسیدگی نماید


پس از صدور سند مالکیت دعوی ابطال آن مسموع نیست


تصمیمات مدیران شرکت سهامی درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست و نمی توان به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط بطرزانتخاب مدیران ،تصمیمات متخذه راغیرمعتبردانست


در اعتراض به تحدید حدود و درخواست بطلان آن ، چنانچه حکم دادگاه مخالف مصرحات مستندات طرفین دعوی و قانون باشد از موجبات نقض میباشد


قرار عدم صلاحیت محلی قابل پژوهشخواهی می باشد


صدورحکم خلع یدبرعلیه متصرف زمین ،بااحرازمالکیت مالک بلامانع است


آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری


در صورتیکه محل خدمت مستخدم از نقاط بد آب و هوا نباشد در اینصورت با انقضای مدت پنج سال خدمت فوق العاده محل خدمت قابل پرداخت نمیباشد


زارع مشمول قانون اراضی کشت موقت بایستی برای تنظیم سندبه دفتر خانه معرفی شود و انقضای مهلت اجرای قانون سالب حق مکتسب زارع نیست


ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1365 ناظر به قراردادهائی است که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا منعقد می شوند


در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می باشد


در صورت موافقت وزارت متبوعه مستخدم ، اداره بازنشستگی با پرداخت فوق العاده ثابت نمیتواندمخالفت نماید


در دعوی تخلیه دادگاه بایدبه صحت وسقم دعوی خواهان مبنی بروجود حق درخواست تخلیه براثرفسخ قراردادودفاع خوانده دائربربطلان فسخ مزبوررسیدگی نماید


معافیت وجوه پرداختی بابت ایام مرخصی استحقاقی


نظریه در مورد معافیت مالیاتی حق الکشف قاچاق


نظریه در مورد مالیات شرکتهای فعال درامرچاپ


مالیات بساز و بفروشی