×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

راجع به اموال جزء ماترک متوفی برای تشخیص مالیات - اموالی که به علل معاذیرقانونی اعمال حق مالکیت نسبت به آن اموال متعذر است


عدم قبول خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی بجای حوادث وسوانح برای تشخیص مالیات


با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت باعنوان کارمند بافرض وجود سایرشرایط مقرر در قوانین مانع عضویت درشرکتهای تعاونی تولیدی خصوصی نیست


قانون مجازات اسلامی


قانون الحاق سه تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده ازمعلولولین انقلاب اسلامی که قادربه انجام کارمیباشندهمچنین افرادخانواده شهدا ومعلولین ازشرط بند ج ماده 14قانون استخدام کشوری مصوب 1361 06 16 مجلس شورای اسلامی


قانون تصدی وزارت مسکن و شهرسازی


آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1363کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 12 قانون بودجه سال 1363


آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 کل کشور


آئین نامه بند2 از قسمت الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1363 کل کشور


قانون معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی وراث و بستگان شاه معدوم


قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362 12 9


قانون اصلاح تبصره 54 بودجه سال 1363 در خصوص اعتبارات جهاد سازندگی


قانون راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و اجازه تقسیط دیون آن دولت به جمهوری اسلامی ایران


قانون الحاق 2 بند به ماده 39 قانون استخدام کشوری


قانون تمدیدمهلت قانون مربوط به ترخیص ومعافیت ازپرداخت حقوق گمرکی سودبازرگانی وعوارض وهزینه های گمرکی هدایایی که ازجانب اشخاص جمعیت هاوموسسات خیریه برای کمک به مردم جنگ زده وآسیب دیده ازکشورهای خارج تاکنون واردایران شده ویاخواهدشد


قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران


قانون اصلاح ماده 3 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 1360 و الحاق سه تبصره به آن و یک تبصره به ماده یک


قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور


قانون اجازه صدور جوازحمل سلاح توسط ژاندارمری