×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره دو ( ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی وزارت دادگستری )


قانون اجازه استخدام دو نفر مهندس برای تصدی کارخانجات تعمیر راه آهن


لزوم سری بودن محاکم درجرائم راجعه به عصمت


قانون الحاق دو تبصره به ماده 7 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپرشکان و دارسازان مصوب 1360 3 4 مجلس شورای اسلامی


قانون تبدیل مرکز انتشارات علمی و فرهنگی از صورت مرکز وابسته به شرکت دولتی وابسته


قانون اجازه انجام هزینه های کشور در چهارماه اول سال 1360


نظر به وظایف وتکالیف هیات سه نفری مادتین 147و148 اصلاحی قانون ثبت نسبت به اراضی دولتی مورد تصرف اشخاص ، مفاد ماده (1) آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور که نافی صلاحیت و وظایف هیات سه نفری مذکور است ابطال میشود


عموم و اطلاق ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی اشخاص از یک صندوق به صندوق بازنشستگی دیگرمفید قابلیت احتساب مدت مذکور ازکلیه جهات مندرج در قانون تامین اجتماعی است


خواسته مربوط به ارتقاء دو گروه به علت طی دوره ای که ارزش آن معادل گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله راهنمائی تحصیلی شناخته است


ابطال دستورالعمل شماره 5337 م مورخ 1373 11 16 وزارت نیرو در مورد واگذاری اتومبیل


تجدیدنظر و ارزیابی در گروه مستخدمین بازنشسته و مربوط به ایام اشتغال آنان مورد ندارد


ملاک ختم عملیات اجرائی ، تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج است


مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که بصورت مبرات مطلقه وقف شده است ، در موقوفاتی که متولی دارند از اختیارت متولی است و سازمان سازمان اوقاف و امور خیریه حق مداخله ندارد


وثیقه گذار در حد مبلغ مورد وثیقه ضامن است و مطالبه وجه دیگری به عنوان خسارت قانونی نیست مگر اینکه چنین تعهدی شده باشد


الحاقیه آئین نامه اجرائی انتخابات مجلس خبرگان


اصلاحیه مواد 13 و 16 آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی


آئین نامه اجرائی بیمه درمانی زندانیان


آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب جلسه مورخ 1361 07 18 شورای نگهبان


آئین نامه مذکور در ماده 7 قانون تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی بر واحدها


اصلاح بند ب ماده 29 آئین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354