×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری و منعقده بین شرکت توانیر وپیمانکاران خارجی


قانون راجع به تعیین حداکثرحقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین صندوق تامین اجتماعی


قانون راجع به تفویض اختیار نماینده شورای انقلاب به نماینده وزیر آموزش و پرورش در شورای مرکزی نهضت سواد آموزی


قانون اصلاح تبصره 3 الحاقی به ماده 45 قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی


قانون راجع به تمدید مدت اعتباراجرای قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون رسیدگی به پرونده های اشخاصیکه به وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا موسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند0


قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری


قانون راجع به اصلاح تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری


قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی


قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها


قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری


قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین


قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف


قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی معافیت پاسداران کمیته ها ازانجام خدمت وظیفه


اصلاحیه برخی از مواد آئین نامه های بند4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37و53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354


آئین نامه بازرسی کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی


اصلاحیه ماده 25 آئین نامه معاملاتی دولتی مصوب 1354 12 18


اساسنامه انجمن های حمایت زندانیان


اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران