×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

قانون اصلاح تبصره 58 قانون بودجه سال 1360


قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شرکتهای خصوصی حمل ونقل بار و مسافر


قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی


قانون راجع به بخشودگی خسارت تادیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی


قانون راجع به توزیع رایگان مراسلات پستی نیروهای مسلح و افرادی که در مناطق جنگی با رژیم بعث عراق درگیر جنگ هستند


قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران


قانون تشکیل گروه صنایع وزارت دفاع ملی


قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی


قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی ها بطریق دوبه کاری


حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49 قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست


شورای عالی انقلاب فرهنگی ازجمله موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی محسوب نمیشود


انجام وظایف ذیحسابان در ساعات اداری و غیراداری درسایر سازمانهای دولتی بنابر اقتضای شغل مورد تصدی می باشد، لذا پرداخت وجه بهر عنوان در قبال وظایف یادشده ازطرف سازمانهای دولتی محل خدمت به آنان ممنوع است


مصوبات کمیته برنامه ریزی نباید خلاف قانون باشد، هرشخصی (اعم از کمیته برنامه ریزی یا ذیحساب ) که در انجام عملی با توجه به وظایف قانونی خود بر خلاف قانون به نحوی از انحاء موثر باشد0 مسئول محسوب میگردد


هرگونه انتقال اعتبار که سبب تغییر در اعتبارات قانونی دستگاهها گردیده و یا سبب نقض قوانین به شرح فوق الذکر گردد تحت هرعنوان منجمله ابلاغ اعتبار تخلف از قوانین محسوب می گردد0


وجود ارتباط کاری بین هدیه دهنده و گیرنده بطوریکه انجام خدمت و با ارائه و یا عدم انجام وظیفه موکول به پرداخت و یا ارائه هدیه گردیده باشد، سبب زائل شدن خاصیت هدیه شده و مورد ازمصادیق دریافتهای غیرقانونی است


با عنایت به اینکه موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال ، متعلق به دولت بوده و وضعیت حقوقی آنها با هیچیک از مواد 2 ، 3 و 4قانون محاسبات عمومی کشور، تطبیق داده نشده ، لذا به استناد نص صریح قسمت اخیر ماده 130 قانون اخیرالذکر، موسسه دولتی شناخته شدند


نصاب خریدهای خارجی ازطریق مناقصه محدود یا بین المللی ، با مقیاس دلار تعیین گردیده ونصاب ریالی منحصرا برای خریدهای داخلی بوده و تبدیل دلار به ریال ، از آن جهت که سبب تغییر نصاب مذکور میگردد جایز نمی باشد


قانون تمدید مهلت مقرر در لایحه قانونی تعیین حقوق خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانی که بصورت موقت در ارتش استخدام و بعلت انجام وظیفه شهید و یا معلول شده اند


قانون تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا


قانون الحاق یک بند(بند5) به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1 7 1358 شورای انقلاب