×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

قانون ثبت اجباری بیماریهای سرطانی


قانون استفساریه تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی


قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی


قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان وداروسازان


قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن


قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به هزینه های ضروری و پیش بینی نشده از محل اعتبار موضوع تصویبنامه شماره 6744 مورخ 27 3 1358


قانون تربیت بهداشت کار دهان و دندان بمنظور گسترشخدمات درمانی و بهداشتی در روستاها


قانون اجازه انجام هزینه های کشور در دو ماهه اول سال 1360


قانون راجع به لغو تعهد خدمت معلمان فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم که مشمول لایحه پاکسازی میشوند


قانون راجع به تمدید مدت اعتباراجرای قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون الحاق یک ماده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی درمورد قانون اجازه انجام هزینه های کشور درچهارماهه اول سال 1360


مجازاتهای دیه وحبس ناشی ازجرم قتل غیرعمدی حادثه رانندگی مستقل ازهمدیگر بوده و گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب نسبت به کیفر حبس نیست


دیه شکستگی استخوان بینی درماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد قانون دیات شامل آن نمیگردد


مرجع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب دیوانعالی کشور است


محکومیت تعزیری ناشی ازقتل غیرعمدی براثر رانندگی غیرقابل گذشت میباشد


جرائم مربوط به قاچاق اسلحه وحمل ونگاهداری آن درصلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است


در مواردی که مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد میباشد تعیین وکیل بر متهم الزامی است


دادگاه کیفری یک درجرم شکستن استخوان که مستلزم قصاص میباشدصلاحیت رسیدگی دارد و سایر جراحتهاراولوآنکه مجازات آنهاقصاص باشدشامل نمیشود


جرائم مربوط به شکستن استخوان درصلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد