×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

بر فرض اینکه به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادرکننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نیست


تجدید جلسه رسیدگی- قرار ابطال دادخواست


بخشنامه موضوع شکایت بموجب مصوبه شورای فنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی لغو شده است - افزایش هزینه های درمانی و آزمایشگاهی


قرار ابطال دادخواست بلحاظ عدم حضور خواهان برای ادای توضیح صحیح نبوده است


تغییرعنوان دعوی ازجنایت به جنحه ،از موارد فرجامخواهی دادستان کل بوده و مشمول تبصره اول ماده 431 نیست


تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهدارزی نامیده میشود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالاراازتعهدارزی معاف نموده بمعنای جرم ندانستن عمل یاتخفیف مجازات نیست


رسیدگی بجرائم داخل درصلاحیت دیوان کیفرکارکنان دولت دردادگاههای جزائی مرکزاستان بعمل می آید


در اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، محکوم علیه ویا شاکی پرونده که شکایت وی رد شده است هردو حق تجدیدنظرخواهی دارند


فقط برای نگاهداری وحمل تریاک وشیره ومرفین ودیوئین ونارسئین و بنائین وکدئین وهروئین جریمه نقدی تعیین شده واین کیفرشامل موادافیونی دیگرازجمله سوخته تریاک نمی باشد


قرارردوابطال دادخواست


اقدام جانشین بازپرس در رسیدگی به پرونده اتهامی نماینده مجلس و اعطاء نیابت قضائی به دادسرای عمومی تهران دائربرجلب ابتدائی وی خارج از صلاحیتش بوده و تخلف است


براساس مجازات تعیین شده درماده 75قانون تعزیرات رسیدگی بجرم اختلاس درصلاحیت دادگاه کیفری دومیباشد


پرداخت جرائم فقط بر عهده صاحب مال است و مخفی کننده مال چنانچه صاحب آن نباشد در حکم حامل آن مواد بوده و معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است


مبداء مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدید نظر، ده روز پس از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و در ایام غیر از تعطیل میباشد


جرائم برضد عفت و اخلاق عمومی موضوع در صلاحیت مراجع عمومی است وکشف و ضبط آلات و ادوات قاچاق جرم تغییری درصلاحیت بوجودنمی آورد


ضرروزیان ناشی ازجرم متهم صغیر بعهده خود اوست و از اموال خود او استیفا میشود


منع اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعددجرم از لحاظ تشدیدمجازات اطفال مانع ازتعیین مجازات برای هریک ازجرائم متعدداطفال وبه موقع اجراگذاشتن مجازات اشدنیست


ترک انفاق زن وفرزندازناحیه شوهرترک فعل واحد محسوب ،وآثارو نتایج متعددفعل واحدموجب اعمال مقررات مربوط به تعددجرم نخواهدبود


رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی درصلاحیت دادگاههای جنحه است


با عفو عمومی آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می باشد زایل می گردد