×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام ازجمله جرائم مربوط به موادمخدر آنها در دادگاه اطفال رسیدگی میشود


چنانچه واردکننده مواد اولیه بصورت ورود موقت به تعهد خود درخروج کالا اقدام نکند در اینصورت قابل تعقیب کیفری بعنوان قاچاق نیست


صدور حکم بر غیرعمد بودن قتل مسقط حق تجدیدنظرخواهی اولیاءدم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد0


سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر و لازم الاجراء در جرم سرقت برای صلاحیت دادگاه نظامی لازم است تا درمرتبه چهارم مرجع مذکوررسیدگی کند و در غیراینصورت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی دارند


اعمال مجازات اخذ جریمه در مورد مرتکبین خطای مربوط به توزیع کالا در خارج ازشبکه ، در مرتبه اول وجاهت قانونی ندارد


تازمانیکه طریق عادی رسیدگی مفتوح است اعمال ماده 18 جوازقانونی ندارد


با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ، تعیین مجازات حبس کمتراز 91 روز غیرقانونی است


تاریخ واقعی صدور چک - صادر کننده چک در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید


مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء موادمخدر مختلف و متفاوت است


محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یاکمتر و لو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت هائی که وسیله صغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدیدمجازات سارقین مسلح خارج بوده ودرصلاحیت دادگاه نظامی نیست


هرکس که حکم به ضرر او صادر شود مصداق (محکوم علیه ) مذکور در ماده 31 است


اتهام قتل غیرعمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی از موارد تعدد معنوی جرم بوده وبرای مرتکب فقط یک مجازات تعیین میشود


محرومیت ازحق رانندگی ازشمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی خارج بوده وقابل تقلیل ویاموقوف الاجراشدن نیست


محکومیت به جرائم غیرعمدی ازنظراینکه سالب حیثیت نبوده وزمان اعاده حیثیت ندارد،ازشمول مقررات مربوط به تکرارجرم خارج است


قطع اشجار مشترک بین چند نفروسیله یکی از شرکاءکه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز و با سوءنیت باشد ، جرم محسوب میشود


چنانچه دراثرضرب وجرح مشمول ماده 175 مکررقانون کیفرعمومی شکستگی عضوحادث شودولی منتهی به نقص عضونگردد،گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی کیفرمتهم خواهدبود


افتادن یک دندان عرفا نقض عضو تلقی نمی گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود


رسیدگی دادگاه جنحه به قائمی مقامی دادگاه اطفال درموردجنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظورومصرحات قانون مزبوراست


ماده 171 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس میباشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست بنابراین قرارمنع تعقیب دادگاه اطفال قابل شکایت نیست


باتوجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 که درآن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده است