×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

در دعوی موجرعلیه مستاجرجزء ، بخواسته الزام به تنظیم اجاره نامه ، مستاجرکل نیز باید طرف دعوی قرارگیرد


حکم ورشکستگی موقتا قابل اجرا است و بعد از تاریخ توقف کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات انجام شده نسبت به اموال ورشکسته باطل و بلااثر است


دعوی راجع به وصیت علی الاطلاق درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است وشامل دعوی عدم نفوذوصیت مازاد برثلث نیزمیباشد


دعوی الزام به تنظیم سندرسمی نکاحنامه وثبت واقعه ازدواج ازمتفرعات دعوی راجع به نکاح می باشدودرصلاحیت دادگاه مدنی خاص است


بانک مرکزی اختیار وضع مقررات خاص برای اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی ندارد


دعوی بستانکاران برعلیه واحد تحت مدیریت هیات حمایت ازصنایع ،به طرفیت واحدمربوطه اقامه و شخصیت حقوقی هیات مذکورمجوزطرح دعوی بر علیه هیات نیست


قرار رد درخواست اعاده دادرسی ازحکمی که دادگاه حقوقی یک درمرحله تجدیدنظرصادرمیکند قطعی بوده وقابل تجدیدنظردردیوانعالی کشورنیست


صدورنظریه توسط دادگاه حقوقی یک درمواردرسیدگی بدوی است ومرجع مذکوردرمقام رسیدگی تجدیدنظربه حکم دادگاه حقوقی دو ویادادسرا حکم صادرمینماید


رسیدگی به صلاحیت متولی وقف وصدورحکم تولیت درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است ورسیدگی اداره تحقیق اوقاف صلاحیت دادگاه رانفی نمی کند


بخشنامه وزارت مسکن وشهرسازی که اجرای احکام دیوان عدالت اداری رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص برای اراضی شهری موکول به پرداخت 20درصد قیمت منطقه ای ملک نموده خلاف قانون است


باتوجه به انتزاع سازمان دامپزشکی کشورازوزارت کشاورزی والحاق آن به وزارت جهادسازندگی طرح هرنوع دعوی نیزدررابطه باواگذاری اراضی ملی شده بایدبرعلیه وزارتخانه مذکورصورت گیرد


قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری صرفا ناظر به اراضی موات واقع در محدوده شهرها و بیشتر از نصاب مقرره بوده و آئین نامه اجرائی مرقوم به لحاظ شمول به اراضی بایر و مسبوق به احیا خلاف قانون است


آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدیدنظر است


دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست


مرجع حل اختلاف بین دو دادگاه عمومی واقع درحوزه قضائی یک استان ، دیوان عالی کشوراست


مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در موا د 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی مختص وزارت جهاد سازندگی است


وظایف واختیارات و مسئولیتهای مربوط به مادتین 31 و32 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی و امور مربوط بعهده وزارت جهاد سازندگی واگذارگردیده است


آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 1 59 که متضمن رسمیت جلسه هیات هفت نفره با تعدادکمتری ازهفت نفر میباشد خلاف قانون می باشد و ابطال میگردد


پیشنهاد سلب صلاحیت سردفتر از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون مجوز قانونی بوده و این اختیار مختص رئیس قوه قضائیه است


رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادها که متضمن مسائل حقوقی می باشد باید بصورت ترافعی درمحاکم قضائی صالح موردرسیدگی قراربگیرندوخارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد