×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

مهلت درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است و فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظرخواه تا مقر دیوان قابل احتساب است


ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر وقف نمودن 5 تا10درصد از زمین متقاضی تفکیک زمین به شهرداری بشرح منعکس در دفترچه طرح جامع شهر تبریز


ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق م برای حفظ ارزش ریالی مهریه است وشامل عطف به ماسبق هم میشود


هزینه دادرسی رامیتوان به وسیله پستخانه ارسال نمودودراین صورت اگر اعلامیه پست قبل ازانقضای موعدقانونی به دفتردادگاه برسد،دفتر دادگاه میتواندوجه آن رااخذورفع نقص نماید


عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به واگذارنده برات و یا اطلاعنامه از طرف هرظهرنویس به ظهرنویس سابق خود ، حق اقامه دعوی دارنده برات را ساقط نمیکند


زانی پدر عرفی طفل تلقی شده و مکلف به اخذ شناسنامه برای طفل میباشد


غاصبیت یدمتصرف بعنوان مالکیت یاسبق تصرف به وسیله شهادت شهود شهودقابل اثبات است


کلیه دیان بجزکسانی که قانون صریحا استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند ، اگرچه طلب برخی قبلا توسط دادگاه تامین شده باشد


ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل موجب رد دادخواست فرجامی است


مرجع رسیدگی واظهارنظرنسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتراز پنج سال دادگاههای دادگستری است


آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 سابق قابل رسیدگی تجدیدنظردر دردادگاههای تجدیدنظرمرکز استان نمیباشند


اراضی دارای اعیانی مشمول قانون زمین شهری نبوده وقابل تملک از طریق این قانون نیست


لایحه قانونی راجع به فروش فرشهای دستگاههای دولتی


تبصره 2 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوق الذکر پس از تاریخ اجراء قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است


تملک اراضی بمنظورتوسعه دانشگاه شیرازکه درزمره تاسیسات عمومی شهری قراردارد،موافق ماده 9قانون اراضی شهری مصوب 27 12 60میباشد


برحسب قوانین موضوعه تملک اراضی و املاک اشخاص منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجرای طرحهای مصوب است ودرغیراینصورت اقدام دولت درتملک املاک ابطال میگردد


قبول تقاضای ثبت اشخاص ازاراضی بائربلامالک وموات اطراف شهرتهران ممنوع وفقط دولت مکلف است نسبت به این قبیل اراضی تقاضای ثبت نماید و ادعای اشخاص اگرنسبت به این قبیل اراضی به اثبات برسدمجوزابطال ثبت دولت نخواهدبود


انتقال سرقفلی مغازه مرهونه ، بدون اذن مرتهن نافذ نیست - تصرف در رهن ومنافع عین مرهونه


عدم احراز اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین - تخلیه محل کسب بعلت انقضای مدت


ماده 27 قانون علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به ( ابداعات و اکتشافات و اختراعات داروئی ) نیز بوده ، از ( فرمولهاوترتیبات دوائی ) موضوع بند 3 ماده 28 قانون مذکور انصراف دارد