×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

در اثلاث و محبوسات و نذور و صدقات که دارای متولی منصوصی بوده و به وظیفه خود عمل نماید ، اداره اوقاف نمیتواند دخالت نماید


مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرارکه هرگاه یکی از نسل موجود ، با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل ، در انتقاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند شرکت نماید


دعاوی تخلیه ید از عین مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت و لواینکه میزان حق کسب و پیشه تعیین شده زاید بر نصاب دادگاه صلح باشد ، در صلاحیت مرجع مذکور است


رای اصلاحی درمورددادنامه شماره 1-1361 9 22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورداراضی شهری


ابطال قسمتهائی ازآئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری


احکام دادگاههای صلح قابل رسیدگی تجدیدنظردرمحاکم عمومی است


آموزشگاههای تعلیم رانندگی دارای مقررات خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی خارج است و ادعای مخالفت آئیننامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی با مقررات قانون نظام صنفی مردود است


اگرموجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل وکیفیت پرداخت آن برای خودحقی قائل باشند،میتوانندطرح دعوی نمایند


دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های مشمول قانون لغومالکیت اراضی موات شهری صلاحیت دارد


رای اصلاحی در مورد رای شماره 1-1361 9 22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درمورداراضی شهری


بخشنامه ثبتی که متضمن منع سردفتراسناد رسمی ازثبت وکالت نامه ای که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و غیره میباشد ،غیرقانونی است


ابطال موادی ازآئین نامه اجرائی ماده 32 قانون نظام صنفی


ادعای وجودرابطه مادرفرزندی ازجمله دعاوی راجع به نسب بوده ورسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد


دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یارفع این واقعه ازاسنادثبت احوال ،در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است


در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدیدنظرازاحکام وقرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو،مهلت تعیین نشده است


قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و در صورتیکه نسبت به ملکی سابقه فروش وقفی نداشته و ادعای وقفیت شود ، رسیدگی بموضوع درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است


دعاوی مختومه در هیئت املاک واگذاری ، اعتبار امرمختومه را دارد و قابل رسیدگی مجدد نیست


مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری ومرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف است


مفهوم تخلیه و خلع ید - دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیرمالی محسوب و در صلاحیت دادگاههای حقوقی دومی باشد مگر اینکه اختلاف در مالکیت باشدکه در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبراست


حکم ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک ناظربه تمامی زمینهای جزءمحدود169واحده قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب سال 1360بوده