×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می باشد ، ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 و تفسیر قانونی این ماده را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هائی راکه قبل از تاریخ برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور


طبق آئین نامه تلفن های بازداشتی ، بازداشت تلفن زمانی میسراست که پرداخت دیون و آبونمان وکارکرد در طول ایام بازداشت ازطرف اجراء تقبل شده باشد و چون این موضوع مبنای قانونی ندارد ، لذا ابطال میشود


مستفاد از قانون اراضی شهری و آئین نامه اجرائی آن این است که اقدامات تملیکی بر مبنای طرح تفضیلی شهر وکاربری زمین فقط در محدوده و قالب وظایف قانونی سازمانهای ذیربط مجاز میباشد


مصوبه مورخ 1367 1 16 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری وادارات تابعه به منظورواگذاری به افرادواجد شرایط بوده وارتباطی به اقدامات تملکی شهرداریهاندارد


دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده ازجمله دعاوی حقوقی می باشدکه رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است


بند 8 دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانون و 63 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در مورد قسمت ب بند یک غیر شرعی است و ابطال میگردد و مالکین باغات و اراضی کشاورزی مجاز به تفکیک املاک خود هستند


بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در صورت مراجعه مالک و به منظور احداث ساختمان جدیدشهرداری ها مکلفند پروانه ساختمانی صادرنمایند و بخشنامه شهرداری که صدورپروانه راموکول به جلب رضایت مستاجرین نموده است خلاف قانون است


احکام صادره ازناحیه شعب دیوان علیه تصمیمات هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین قابل تجدیدنظرورسیدگی شکلی درهیئت تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد


دعوی به مهر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بوده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود


قانون راجع به تجدیدنظر در قیمت واحد بهای مواد غذایی واحدهای ارتش جمهوری اسلامی ایران


برابرصراحت مدلول ماده 148اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365متصرفین اراضی دولتی مستحق دریافت سندمالکیت برمبنای قیمت منطقه ای عرصه هستندو وحدنصابی برای اراضی موردتصرف ازجهت محاسبه قیمت برمبنای منطقه ای وجودندارد


دستگاههای دولتی که درحوزه عمل سازمان زمین شهری اقدام به تملک اراضی مینمایند،امضای اسنادانتقال اراضی باسازمان زمین شهری است واین اختیار غیرقابل تفویض به دستگاه تملک کننده زمین است


هرچند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قراردارد معهذا بر اساس مبنای حقوقی وقف ، مجاز بطرح شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد


اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورداستفاده واقع می شود،محل کسب وپیشه یاتجارت محسوب نمی گرددوحق کسب وپیشه یاتجارت به آن تعلق نمیگیرد


صلاحیت دادگاه حقوقی دو بدعاوی مربوط بدرخواست تقسیم ترکه درصورتی است که دعوی مالکیت نسبت به آنهامطرح نشود و در غیر اینصورت ازدعاوی مالی محسوب میگرددوتابع بهای خواسته است


قرار رد دادخواست - قرار ابطال دادخواست


طبق تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی و بندر محمره و بندرجز مصوب اسفند سال 1305 ، صلاحیت کمیسیون مذکور در این قانون از جهت تعیین قیمت اراضی است و دعاوی مالکین ازجهت عدم تعیین قیمت در صلاحیت مراجع قضائی است


تخلف هیات واگذاری زمین درباب واگذاری اراضی کشت موقت ازسوی افراد واجدشرایط قابل شکایت دردیوان عدالت اداری است


تحمیل مسئولیت استرداد وجوه اضافه واریزی به خزانه درخصوص ثبت معاملات به سردفترمخالف قانون است


مبنای پرداخت حق الثبت نقل و انتقال خودروها قیمت مورد توافق طرفین معامله است