×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اخذ مابه التفاوت ریالی ارز بانرخ قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی جایز است ولی قابل تسری به ضامن آنهانیست


مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی دیوان عالی کشوراست لیکن دادخواست مربوطه رامیتوان به دیوان ویاسایرمراجع پیش بینی شده درماده 530 تسلیم نمود


مزایده سرقفلی نتیجتا مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذاهرگونه اقدامی در این مورد غیرقانونی است


اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 از تاریخ تصویب ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهرماه


قاعده عطف به ماسبق نمودن فقط در مورد قوانین اجازه داده شده و سایرمقررات برخوردار از این اختیارنمی باشد و لذا بخشنامه شهرداری نمیتواند اجازه وصول مبالغی را بابت صدورگواهی پایان ساختمان برای ایام قبل از صدور بخشنامه صادر نماید


انتزاع شهری از حوزه قضایی استان ، موجب نفی صلاحیت دادگاه آن شهر که شروع به رسیدگی کرده است نمی باشد0


تملک اراضی واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط قانونی ازجمله تبصره 2 ماده 9 زمین شهری وشقوق مقرر درماده 23 آئین نامه اجرائی آن میسربوده ودرغیراینصورت عمل تملک ابطال میشود


اعتراض به رای هیات نظارت اداره ثبت مقید به مهلت خاصی نیست


تفکیک و افراز اراضی و باغات مفید اختیار وضع مقرراتی درباب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست


منزل مورد سکونت شوهر جز مستثنیات دین محسوب وازطرف زن غیرقابل قابل بازداشت است


دفتر وکالت دادگستری محل پیشه یا کسب یا تجارت نیست


مرجع حل اختلاف بین دادگاه استان و دادگاه عمومی دیوان عالی کشوراست


آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض ، تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد


غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که ازطرف شهرداری به اشخاص اشخاص واگذارمی شود0 همانندغرفه های مربوط به شرکتهای مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج میباشد


آراء دادگاه عمومی در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظراست


الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است


سازمان انرژی اتمی حق تملک اراضی واملاک درحریم ایمنی تاسیسات خودرادارد


در صورت استناد به دفاتر تجاری تاجر ، صرف عدم ابراز آنها مثبت اظهارات طرف نیست و در اینصورت دادگاه به سایر دلائل رسیدگی میکند


قابل فرجام بودن قرار عدم صلاحیت اعم از نسبی و یا ذاتی حذف شده و دادگاه صادرکننده قرار طبق بایدپرونده را به مرجعی که صالح تشخیص میدهد ارسال دارد


ممنوعیت تنظیم وکالتنامه کلی نسبت به فروش وسایط نقلیه موتوری وماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی میباشد