×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

مرجع قبول شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی دفتر دیوان عالی کشور و یا سایر مراجع مذکور در ماده 530 است


در معاملات باحق استرداد ، اجور مال مورد معامله در مدت خیار ، متعلق به انتقال گیرنده است


اسنادتجاری درصورتیکه مشمول مرورزمان شده باشد ذینفع میتواند تا حصول مرورزمان اموال غیرمنقول وجوه آنها را ازکسی که به ضرر او استفاده بلاجهت نموده است مطالبه کند


پرداخت هزینه دادرسی ازطرف یکی ازمحکومین تضامنی موجب سلب تکلیف ازسایرین نسبت به هزینه دادرسی خواهدبودهرچند طرح دعوی ضمن یک دادخواست ویادادخواستهای متعددباشد


اگر در سند اجاره حق انتقال بغیراز مستاجرسلب شده و او مورد اجاره را و لو به شرکتی که خود مدیرآنست واگذار کند انتقال بغیر تحقق یافته است


اقرارهرشخص نسبت به خودآن شخص نافذاست وعدم تصدیق وصیت نامه عادی توسط برخی ازوراث مانع ازنفوذواعمال وصیت درسهم وراثی که آنراقبول کرده اند نیست


مقررات ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودودردعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است ودادگاه بایدبدوا نظریه خودرادر دعوی صادرنماید


مرجع تجدیدنظرآراء دادگاه حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر میشود با دادگاه حقوقی یک همان محل یا نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود


مرجع رسیدگی بدعاوی راجع به جهیزیه دادگاه حقوقی است


رسیدگی به درخواست تغییرنام صاحب سندسجلی ازحیث جنس (ذکوربه اناث یابالعکس ) درصلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است


دیوانعالی کشورمرجع تجدیدنظرنسبت به آنگونه آرائی است که ابتدائا از دادگاه حقوقی یک صادرمیشود


دادگاه دررسیدگی بدعوی اعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری نیزبدوا بایدنظریه صادرنماید


اگروضعیت زمین درکمیسیون سه نفری موضوع تبصره های ماده 10 آئین نامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مطرح ونسبت به آن اظهارنظرشده باشد طرح مجددموضوع درمحاکم قضائی مجوزقانونی ندارد


حکم دادگاه حقوقی یک که درمقام تجدیدنظرنسبت بحکم دادگاه حقوقی دو صادرمیشودقابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر)دردیوانعالی کشورنیست


دادگاههای حقوقی یک درمقام رسیدگی به دعاوییکه درنصاب دادگاههای حقوقی دومیباشد پس ازخاتمه رسیدگی لازم است بدون صدورنظریه انشاءرای نمایند


آراء دادگاههای حقوقی که در اجرای ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 صادر میشود قابل رسیدگی فرجامی نیست


باتوجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 چنانچه در مهلت مقرره قانونی تشکیل پرونده نشده باشد دعوی صحت معامله مربوط به سندعادی وتنظیم سندرسمی دردادگاههای دادگستری مسموع نمیباشد


برای افراد فاقد ولی خاص لازم است پس از رسیدن به سن بلوغ قیم منصوب گردد و قبل از اثبات رشد راسا مجاز به دخالت در امور مالی خود نیستند


مرجع حل اختلاف درامرصلاحیت بین دادگاههای دادگستری ودیوان عدالت اداری دیوانعالی کشورمیباشد


دعوی مطالبه اجاره بها از حیث صلاحیت تابع نصاب خواسته میباشد و از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر نیست